Látogató számláló

0
1
2
3
6
1
9

Naptár

2024. Július
H
K
Sze
Cs
P
Szo
V
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
 
 
 
 

Kövess minket!

Légy mindig tájékozott, kövess minket:
facebook.com/mtmsz.dance

instagram.com/mtmsz.dance/ 

Facebook

Az MTMSZ a WDA tagja

Versenyeinkről szerezhető kvalifikáció a WDA Tánc VB-re

Tatami-Sport.eu

Tatami-Sport.euVersenyeinken a fitness kategóriákhoz a talajt a Tatami-Sport.eu biztosítja

Az MTMSZ Alapszabálya

A

Modern Táncsportok

Magyarországi Szövetsége

Alapszabálya

és

Szervezeti-működési

szabályzata

 

 

2017. május 06.

 

 

 

 


1 §

Általános rendelkezések

1)         A  Modern Táncsportok Magyarországi Szövetsége (a továbbiakban MTMSz) a modern táncsport területbe tartozó sportjellegű és művészi jellegű táncok területén az alábbi célok szerinti feladatok ellátására létrehozott, az ezen területen működő egyesületek, vállalkozások, szervezetek és személyek tevékenységét összehangoló, munkájukat segítő és támogató, civil szervezet, amely tevékenységet az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény, valamint a civil szervezetek bírósági nyilvántartásáról, és az ezzel összefüggő eljárási szabályokról szóló 2011. évi CLXXXI. törvény, valamint a mindenkor hatályos Polgári Törvénykönyv vonatkozó rendelkezései szerint fejti ki.

2)         A MTMSz a jelen Alapszabályban és egyéb szabályzataiban foglaltaknak megfelelően biztosítja a szervezet demokratikus elven alapuló működését, elősegíti tagjai jogainak érvényesülését és kötelességeinek teljesítését.

3)         Az MTMSz működésének az a célja, hogy a modern táncsport területbe tartozó sportjellegű és művészi jellegű táncok területén folytatott, önálló táncos tevékenységet népszerűsítse, az ezen a területen létrejövő, egyre újabb táncirányzatokat meghonosítsa, valamint a jogszabályokban, a jelen Alapszabályban és az egyéb szabályzatokban foglaltaknak megfelelően szervezze, koordinálja, irányítsa és ellenőrizze az ezen a területen folyó tevékenységet, versenyeket szervezzen, írjon ki és bonyolítson le, képviselje a területnek és tagjainak érdekeit, valamint részt vegyen a nemzetközi szervezetek tevékenységében. Az MTMSz tevékenysége nem irányul más szervezetek vagy azok versenyrendszerei ellen.

4)         Az MTMSz szabályzatai, közgyűlési és egyéb határozatai nem lehetnek ellentétesek a jelen Alapszabályban foglaltakkal. Az olyan határozatok, amelyek esetlegesen jelen Alapszabály rendelkezéseivel, illetve törvényekkel, jogszabályokkal, vagy azok alkalmazási gyakorlatával ütköznének, semmisnek minősülnek.

5)         Az MTMSz politikai tevékenységet nem folytat, szervezete minden tekintetben pártoktól független és pártoknak anyagi támogatást nem nyújt.

 

2 §

Név, cím és azonosító adatok

1)         A szövetség teljes neve: Modern Táncsportok Magyarországi Szövetsége.

2)         A szövetség nevének rövidítése: MTMSz

3)         Az MTMSz székhelye: 1132 Budapest, Kádár u. 6. I. emelet 7.

 

4)    Az MTMSz INTERNET honlap címe: a mindenkor érvényesnek körlevélben megadott.

5)    Az MTMSz bélyegzőlenyomata: négyszögletes, a kereten belül az MTMSz
Modern Táncsportok Magyarországi Szövetsége” felirattal.

 

3 §

Az MTMSz feladatai

1)         Az MTMSz saját táncirányzatának területén összefogó civil szervezetként ellátja mindazon feladatokat, amelyek a modern táncsport önálló táncterület tevékenységének szervezett működéséhez szükségesek.

2)         A modern táncsportok MTMSz egyéb szabályzatai szerinti versenyrendszerének működtetése.

3)         Az MTMSz a fentiekben körülírt táncos tevékenységek területén:

- képviseli tagjai érdekeit;

- tagszervezeteit a fenti 1.) és 2.) pontokban foglaltak ellátásával kapcsolatban folyamatosan tájékoztatja;

- követi a táncterület aktuális irányzatait és ennek érdekében kapcsolatokat épít, továbbképzéseket tart;

- képviseli tagjait és koordinálja részvételüket a kapcsolódó versenyrendszerekben;

- ellátja a fenti 1.) és 2.) pontban foglaltakhoz szükséges nyilvántartási, fejlesztési, képzési és szervezési feladatokat;

- szükség szerint megállapodásokat és egyéb szerződéseket köt;

- a 2. pont szerinti versenyek rendezésére felhívást bocsát ki, megbízást ad és annak teljesítését ellenőrzi, valamint versenyeket rendez;

- szabályzatai betartását ellenőrzi és testületeivel felügyeli;

- a szükséges egyéb feladatokat ellátja.

4 §

Az MTMSz tagjai

1.)        Az MTMSz–nek a jelen Alapszabályban meghatározottak szerint rendes tagja lehet minden, a modern táncsport területbe tartozó sportjellegű és művészi jellegű táncokkal foglalkozó sportszervezet (sportegyesület, vagy sportvállalkozás), jogi személyiségű egyéb táncos szervezet, és nem jogi személyiségű táncos szervezet, csoportosulás (alapítvány, baráti kör, iskola, társaság), stb. Az MTMSz nem korlátozza, hogy tagszervezetei más érdekképviseleti szervezeteknek, szövetségeknek és egyesüléseknek is tagjai legyenek.  A rendes tagokat egyenlő jogok illetik meg, jogaikat a tagok személyes aktivitás útján gyakorolják, és egyenlő kötelezettségek terhelik.

2.)        Az MTMSz–ben tiszteletbeli, illetve pártoló tagként természetes személyek is részt vehetnek. A közgyűlés tiszteletbeli taggá választhatja, pártoló tagként felveheti azt a természetes személyt, aki tevékenységével kiemelkedő módon és mértékben hozzájárult az MTMSz, illetve a tevékenységével érintett táncos szakterület célkitűzéseinek megvalósításához.

2.1.)     Tiszteletbeli tagok azok a természetes személyek lehetnek, akiket szakmai hírnevük vagy egyéb ismérvük alapján az MTMSz tagsága tiszteletbeli tagként felkér, és akik ezt a felkérést elfogadják.

2.2.)     Pártoló tagok azok a természetes és jogi személyek lehetnek, akik az MTMSz céljaival egyetértenek, tevékenységét vagyoni hozzájárulással  támogatják, ezen szándékukat az MTMSz elnökségével közlik, és akiknek ilyen szándéknyilvánítását az MTMSz elnöksége elfogadja. Az erkölcsi támogatás nem elegendő a pártoló tagsághoz.

3.)       Az MTMSz–be való felvétel nem tagadható meg, ha a törvényi és formai feltételeknek megfelel, az MTMSz Alapszabályát és egyéb szabályzatait magára nézve kötelezőnek elfogadja, és igazolhatóan tényleges tevékenységet folytat ezen a táncterületen.

4.)      

4.1      A taggá való felvételről írásos belépési nyilatkozat alapján az Elnökség dönt.
A belépési nyilatkozatot az elnökséghez kell benyújtani, amely szerv a kérelem beérkezésétől számított 30 napon belül, egyszerű szótöbbséggel, nyílt szavazással határoz a tagfelvételről. Határozatát annak meghozatalát követő  8 napon belül írásba foglaltan, igazolt módon kell megküldeni a tagfelvételt kérelmező számára.  A tag köteles felvételi kérelméhez csatolni:
a működést igazoló, 30 napnál nem régebbi hitelt érdemlő igazolást, vagy közhiteles adatbázisból letöltött dokumentumot.

4.2      Köteles továbbá ezek módosulása esetén erről az Elnökséget a vonatkozó okiratok másolatainak 30 napon belüli megküldésével tájékoztatni. A tagsági felvételt elutasító döntés ellen a közgyűléshez lehet fellebbezni az elutasításról szóló döntés írásos közlésétől számított 15 napon belül. A fellebbezésről a következő közgyűlésen dönteni kell. A közgyűlést a fellebbezés beérkezésétől számított 90 napon belüli időpontra ki kell tűzni.

4.3.     Az MTMSz részére teljesítendő vagyoni hozzájárulásokat, azok értékét, továbbá a vagyon rendelkezésre bocsátásának módját és idejét az alábbiak szerint kell teljesíteni:

           - a tag által teljesítendő vagyoni hozzájárulás az éves tagdíj

           - a tagdíj mértéke mindenkor, a közgyűlés által jóváhagyott mérték

           - a tagdíjat készpénzben az MTMSz pénztárába, vagy átutalással az MTMSz számla vezető bankjába a nevén nyilvántartott számlaszámra kell teljesíteni, a közgyűlés által meghatározott határidőig.

 

5.)        (1) A tagsági jogviszony megszűnik,

 

a) a tag kilépésével; a tag tagsági jogviszonyát az MTMSz képviselőjéhez intézett írásbeli nyilatkozattal bármikor, indokolás nélkül megszüntetheti. Az MTMSz–ből való kilépést az Elnökség részére írásban kell bejelenteni, amely a kilépést tudomásul veszi;

 

b) a tagsági jogviszony civil szervezet általi felmondásával; az MTMSz a tagsági jogviszonyt harmincnapos határidővel írásban felmondhatja abban az esetben, ha a tag tagdíjfizetési kötelezettségének teljesítésével 60 napot meghaladó késedelembe esik, és azt a fizetésre irányuló felszólítás ellenére a kézhezvételtől számított 15 napon belül, vagy a fizetési felszólításban megjelölt határidőben sem fizeti meg. A felmondásról az MTMSz közgyűlése dönt.

 

 c) a tag kizárásával; a tagnak jogszabályt, a civil szervezet alapszabályát, közgyűlési határozatát, vagy a versenyszabályzatban foglalt etikai kódex által megállapított szabályát súlyosan vagy ismételten sértő magatartása esetén a Felügyelő és Felügyelő Bizottság egyező állásfoglalása esetén, a közgyűlés - bármely civil szervezeti tag vagy szerv kezdeményezésére - a taggal szemben kizárási eljárást folytathat le.

-A tag kizárását kimondó határozatot írásba kell foglalni és indokolással kell ellátni; az indokolásnak tartalmaznia kell a kizárás alapjául szolgáló tényeket és bizonyítékokat, továbbá a jogorvoslati lehetőségről való tájékoztatást. A kizáró határozatot a taggal írásban közölni kell.

A tag, a kizárást elrendelő döntés ellen az alávetési szabályoknak megfelelően, a Budai Központi Kerületi Bírósághoz fellebbezhet, a kizáró szóló döntés írásos közlésétől számított 30 napon belül. Írásos közlésnek kell tekinteni a polgári eljárásról szóló 1953 évi III. törvény (Polgári perrendtartás) 97-99. §-aiban foglaltak szerint kézbesített döntést.

 

d) a tag halálával vagy jogutód nélküli megszűnésével.

e)A tagsági viszony megszűnése nem mentesíti a tagot a tagsága idején keletkezett kötelezettségek teljesítése alól.

5 §

A tagok jogai és kötelezettségei

1.)        A tag az Alapszabályban és a szabályzatokban meghatározottak szerint szavazati joggal részt vehet a MTMSz tevékenységében és rendezvényein. Minden tagnak csak egy szavazata van. A tag részt vehet továbbá az MTMSz döntéseinek meghozatalában, a közgyűléseken jelenlévő egy bejelentett képviselője útján választhat. A tag ezen kívül észrevételt és javaslatot tehet az MTMSz működésével kapcsolatosan, valamint ugyanezekre vonatkozóan a tisztségviselőktől, illetve az MTMSz szerveitől tájékoztatást kérhet. Az ilyen javaslatokra és megkeresésekre legkésőbb 30 napon belül kell választ kapjon.

2.)        A tag köteles a jogszabályok, az Alapszabály, valamint az egyéb szabályzatok rendelkezéseit, a Versenyszabályzatban foglalt etikai irányelveket megismerni és betartani, továbbá az MTMSz szerveinek és tisztségviselőinek határozatait megtartani.

3.)        A tag köteles a tagdíjat minden évben az adott naptári év január 31. napjáig, év közbeni belépés esetén a belépési szándéknyilatkozat elfogadásától számított 14 napon belül megfizetni. A tag a befizetett tagdíjról a befizetés módját és időpontját feltüntető számlát kap.

4.)        A tiszteletbeli és pártoló tag a közgyűlésen tanácskozási joggal vehet részt, szavazati joga, illetve tagdíjfizetési kötelezettsége nincs.

5.)        A tiszteletbeli illetve pártoló tag ez irányú jogállásának visszavonására a közgyűlés kétharmados szótöbbséggel hozott határozattal jogosult.

6.)        A tiszteletbeli illetve pártoló tagi jogállás megszűnik továbbá lemondással és elhalálozással. A lemondást az Elnökkel kell írásban közölni, aki a lemondást 15 napon belül, írásban tudomásul veszi.

6 §

A MTMSz szervezeti felépítése

A közgyűlés

1.)        A közgyűlés az MTMSz legfőbb szerve, amely az MTMSz tagjainak összességéből áll.

2.)        A közgyűlés jogosult a MTMSz bármely ügyében dönteni, kivéve, ha ez jogszabállyal ütközik, vagy ha az Alapszabály azt valamely választott tisztségviselő önálló feladat- és felelősségi körébe rendeli.

3.)        A közgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozik:

a.)   az MTMSz megalakulásáról,  illetve más civil szervezettel való egyesüléséről történő döntés;

b.)   az Alapszabály elfogadása és módosítása;

c.)   az MTMSz szervezeti és működési szabályzatának elfogadása és módosítása.

d.)   az egyéb szabályzatok elfogadása és módosítása, kivéve a versenyszabályzatot, mely az elnökség hatáskörébe tartozik. Azok a versenyszabályzat módosítások, melyeket az elnökség június 30-ig meghozott és kihirdetett az őszi versenyektől, a november 30-ig meghozott  és kihirdetett szabály változások a következő tavaszi versenyektől lesznek hatályosak.

e.)   az Elnökség tagjainak, az Elnöknek, a Szervezeti Alelnöknek, a Szakmai Alelnöknek, az Felügyelő Bizottság tagjainak megválasztása és visszahívása;

f.)    az MTMSz tisztségviselői szakmai és pénzügyi beszámolójának elfogadása;

g.)   az MTMSz költségvetésének és mérlegének elfogadása, valamint az Elnökség éves beszámolójának elfogadása;

h.)   nemzetközi szervezetbe való belépésről és az abból való kilépésről való döntés;

i.)    a tiszteletbeli és pártoló tagok, valamint az esetleges Tiszteletbeli Elnök felkérése és a jogállás visszavonása;

j.)    a tagsági díj meghatározása. A Közgyűlés által év közben meghatározott tagdíj mértéke a következő év január 1. napjától alkalmazandó;

k.)   az MTMSz  megszűnésének kimondása,

l.)    a szövetség szervezeti egységeinek létrehozása,

m.) a tagfelvétel kérdésében hozott elnökségi határozat elleni jogorvoslati kérelem elbírálása,

n.)   a szövetség feladatainak ellátásához regionális és helyi szervezeti egység létrehozása,

o.)   döntés mindazon a kérdésekben, amelyet jogszabály, a jelen Alapszabály, illetve egyéb szabályzatok a közgyűlés kizárólagos hatáskörébe utalnak.

p.)   a  tagok vagy alapítók  -közgyűlésen- csak akkor mondhatják ki az MTMSz megszűnését, ha képes bármilyen jogcímen fennálló tartozásai kiegyenlítésére.

7 §

A közgyűlésre vonatkozó egyéb rendelkezések

1.)            Az MTMSz legfőbb szerve a tagok képviselőiből álló közgyűlés. A tagot a közgyűlésen az egyesület vagy más civil szervezet esetén bírósági nyilvántartásba vett egy fő képviselője, vállalkozás esetén a cégbírósági nyilvántartásba vett egy fő képviselője képviselheti szavazati joggal. A tag képviseletét az említett képviselők által közokiratban, vagy teljes bizonyító erejű magánokiratban adott meghatalmazás alapján meghatalmazott is elláthatja. (módosítva: 2016.05.08., 4/2016. május 8. számú közgyűlési határozattal) (módosítva: 2016.05.08., 4/2016. május 8. számú közgyűlési határozattal)

 

2.) A közgyűlést az MTMSz székhelyén, vagy a meghívóban közölt alkalmas helyszínen.

3.) Az MTMSz rendes közgyűlését az Elnökség évente legalább egyszer köteles összehívni. Az MTMSz Elnöke az Alelnökökkel történt egyeztetést követően a közgyűlés helyéről, időpontjáról, napirendjéről és a beterjesztett javaslatokról szóló meghívóval a tagokat és az Felügyelő Bizottság elnökét legalább 15 nappal a közgyűlésre megjelölt napnál korábban átvehető módon írásban meghívja, az egyéb tanácskozási joggal rendelkezőnek ugyanezen időben, ugyanezen tartalommal írásbeli értesítést küld.

A Közgyűlés összehívásáról, annak megkezdése előtt legalább tizenöt (l5) nappal a napirendi pontok megjelölésével a tagokat a tagok által megadott email címen értesíteni kell. Az elektronikus küldemény feladója az elküldés tényét köteles rögzíteni és regisztrálni, a címzett pedig köteles az elektronikus küldemény megérkezését haladéktalanul, de legkésőbb 24 órán belül elektronikus úton visszaigazolni a feladó részére.

A közgyűlési meghívónak az alábbiakat kell tartalmaznia:

 közgyűlést összehívó szerv vagy személy neve, székhelye

 közgyűlés időpontja

 közgyűlés helye

 napirendi pontok

 figyelemfelhívás határozatképtelenség esetére.

A napirendet a meghívóban olyan részletességgel kell feltüntetni, hogy a

szavazásra jogosultak a tárgyalni kívánt témakörökben álláspontjukat kialakíthassák.

3.)        Az MTMSz közgyűlése nyilvános.

4.)        A közgyűlésen minden jelenlévő (jogszerű képviselettel rendelkező) tag egy szavazattal rendelkezik.

5.)        Az MTMSz tagjainak minden közgyűlés esetén legkésőbb a közgyűlés megkezdésének időpontjáig írásban be kell jelenteniük azt a személyt, aki a tag képviseletében a szavazati jogot gyakorolja, és igazolniuk kell a képviselet jogszerűségét az ezt bizonyító okiratokkal.

i)         A közgyűlés határozatképes, ha azon a szavazásra jogosultaknak több mint a fele jelen van. Ha a közgyűlés meghívóban meghirdetett kezdési időpontjától számított 1 órán belül a közgyűlés nem válik határozatképessé, akkor a határozat-képtelenséget meg kell állapítani. 

ii)        A megismételt közgyűlés megtartásának időpontját és helyét a határozatképtelen közgyűlés eredeti meghívójában kell meghatározni. Az eredeti közgyűlés meghívójának tartalmaznia kell azt a felhívást, hogy határozatképtelenség esetén a megismételt közgyűlés a megjelentek számától függetlenül határozatképes lesz. A megismételt közgyűlés időpontját, a határozatképtelenné vált közgyűlés meghívójában megjelölt kezdési időpontjától számított 1 órán belüli, illetve 30 napon túli időpontban nem lehet meghatározni.

6)         A közgyűlést az  ügyvezető szerv köteles a közgyűlést összehívni a szükséges intézkedések megtétele céljából rendkívüli ülésre, az erre vonatkozó kezdeményezés kézhezvételétől számított legkevesebb tizenöt, legfeljebb harminc napon belüli időpontra össze kell hívnia, ha:

a) az MTMSz vagyona az esedékes tartozásokat nem fedezi;

b) az MTMSz előreláthatólag nem lesz képes a tartozásokat esedékességkor teljesíteni; vagy

c) az MTMSz céljainak elérése veszélybe került.

 Az a), b), és c) pontok alapján összehívott közgyűlésen a tagok kötelesek az összehívásra okot adó körülmény megszüntetése érdekében intézkedést tenni vagy az MTMSz megszüntetéséről dönteni.

d)       a tagok legalább egyharmada az ok és a cél megjelölésével ezt kéri,

e)        a bíróság azt elrendeli,

f)         ha az MTMSz Elnökének, Alelnökeinek, az Felügyelő Bizottság elnökének, vagy tagjának tisztsége bármely ok miatt betöltetlenné válik, és emiatt az MTMSz elnök, alelnök, Felügyelő Bizottsági elnök nélkül maradna, vagy az Felügyelő Bizottság létszáma az Alapszabályban meghatározott minimális mérték alá csökken,

g)        az Elnök vagy az Alelnökök egyike az ok és cél megjelölésével indítványozza.

7)        A közgyűlés rendkívüli ülésére egyebekben az alapszabálynak a MTMSz közgyűlése rendes ülésére vonatkozó szabályai az irányadók.

8)        Az MTMSz rendes közgyűlésének időpontja az éves mérleg és eredmény-beszámoló beadásának általános határideje előtt legkésőbb 20 nappal.

9)        A közgyűlés időpontját az MTMSz Elnöke az Alelnökökkel egyeztetve állapítja meg. A közgyűlés helyét, időpontját és napirendjét a közgyűlés időpontját megelőzően legkésőbb 15 nappal korábban meghívóban közli a tagokkal.  Az értesítés módja az éves rendes közgyűlést időpontjáról a következő:  az e-mailben kiküldött meghívó átvételét a tagszervezetek 5 napon belül kötelesek visszaigazolni. Amennyiben a visszaigazolás nem érkezik meg, úgy a meghívót tértivevényes levélben kell postázni, úgy hogy a közgyűlés előtt legalább 15 nappal az kézbesíthető legyen.

10)      Amennyiben a tagnak a közgyűlés napirendjére vonatkozóan javaslata van, és ezt oly módon közli írásban az Elnökkel, hogy az a javaslatot a közgyűlés időpontja előtt legkésőbb 8 nappal kézhez veszi, úgy a javaslatot újabb napirendi pontként az Elnök köteles a közgyűlés napirendjére tűzni. Az ilyen javaslatot az Elnök köteles a lehető leghamarabb a tagokkal írásban közölni.

A közgyűlési meghívó kézbesítésétől vagy közzétételétől számított 5 munkanapon belül a tagok és az MTMSz szervei a közgyűlést összehívó szervtől vagy személytől a napirend kiegészítését kérhetik, a kiegészítés indoklásával.

A napirend kiegészítésének tárgyában a közgyűlést összehívó szerv vagy személy jogosult dönteni. Ha a napirend kiegészítése iránti kérelemről a közgyűlést összehívó szerv vagy személy nem dönt vagy azt elutasítja, a közgyűlés a

napirend elfogadásáról szóló határozat meghozatalát megelőzően külön dönt a napirend kiegészítésének tárgyában.

Ha a döntéshozó szerv ülését nem szabályszerűen hívták össze, az ülést akkor lehet megtartani, ha az ülésen valamennyi részvételre jogosult jelen van, és egyhangúlag hozzájárul az ülés megtartásához.

A döntéshozó szerv ülésén a szabályszerűen közölt napirenden szereplő kérdésben hozható határozat, kivéve, ha valamennyi részvételre jogosult jelen van és a napirendem nem szereplő kérdés megtárgyalásához egyhangúlag hozzájárul.

8 §

Napirend, határozathozatal

1.) A közgyűlés napirendjét az MTMSz Elnöke az Alelnökökkel egyeztetve állapítja meg és terjeszti a közgyűlés elé.

2.) Az MTMSz évi rendes közgyűlésének az alábbi napirendeket kötelezően tartalmaznia kell:

az Elnök és az Alelnökök tevékenységéről szóló beszámoló jóváhagyása,

az MTMSz pénzügyi helyzetéről szóló beszámoló, a költségvetés és a mérleg elfogadása,

az Felügyelő Bizottság beszámolója,

az MTMSz tagjai által az ülés időpontja előtt legalább 8 nappal az elnökhöz írásban beterjesztett javaslatok.

2.)            A közgyűlés a határozatait általában nyílt szavazással, a tagok vagy az alapítók határozatukat a határozatképesség megállapításánál figyelembe vett szavazatok többségének “igen” szavazatával hozza. Szavazategyenlőség esetén a kérdés elvetettnek tekintendő. A pont újratárgyalásáról szavazást kell tartani. Az újratárgyalás elrendeléséhez első alkalommal a jelenlévő szavazásra jogosultak legalább 1/4–ének, második és további alkalmakkor legalább 1/2–ének erre vonatkozó igenlő szavazata szükséges.

a)       Az MTMSz megszűnésének, valamint más civil szervezettel való egyesülésének kimondásához, az Alapszabály elfogadásához és módosításához, és a közgyűlés által választott tisztségviselők visszahívásához a jelenlévő szavazásra jogosultak legalább kétharmadának "igen" szavazata szükséges.

b)       A közgyűlés titkos szavazással hoz határozatot az MTMSz tisztségviselői megválasztásakor, illetőleg, ha azt a szavazásra jogosultak egyharmada indítványozza. A közgyűlés nyílt szavazással is dönthet a tisztségviselők megválasztásáról amennyiben a közgyűlés legalább 2/3-os többséggel az erre vonatkozó indítványt elfogadja.

c)        A közgyűlésről jegyzőkönyvet kell készíteni. A jegyzőkönyvnek tartalmaznia kell a közgyűlésen elhangzott lényeges észrevételeket és javaslatokat, valamint a hozott határozatokat. A jegyzőkönyvet a közgyűlés elnöke és a közgyűlés elején választott jegyzőkönyvvezető írja alá, és két, a közgyűlés elején megválasztott személy hitelesíti.

9 §

A közgyűlés vezetése és menete

1.)   A közgyűlést az Elnök, akadályoztatása esetén vagy javaslata alapján az Alelnökök egyike, illetve az Elnök által javasolt egyéb tisztségviselő vezeti és felügyel a közgyűlés rendjére. Ennek keretében megadja, illetve megvonja a szót, rendre utasít, rendkívül súlyos rendzavarás esetén pedig eltávolíttathatja a közgyűlésről a rendzavarót.

 

2.) A közgyűlés elnöke megnyitja a közgyűlést.

3) A közgyűlés megválasztja a jegyzőkönyvvezetőt, valamint a jegyzőkönyv–hitelesítőt, és amennyiben a jelen lévők száma lehetővé teszi, a háromtagú  szavazatszámláló bizottságot. Az elnök megállapítja, hogy a közgyűlés határozatképes-e. Amennyiben a közgyűlés nem határozatképes, úgy ülését be kell rekeszteni.

Amennyiben a taggyűlés határozatképes, elkészíti a közgyűlés jelenléti ívét. A jelenléti íven fel kell tüntetni a tagokat képviselő személyeket, és azt, hogy a képviseletet milyen minőségben látják el. Amennyiben a tagot meghatalmazottja képviseli, a jelenléti ívhez csatolni kell a két tanú által aláírt meghatalmazást, mely felhatalmazza a közgyűlésen szavazati joggal való részvételre. A jelenléti ívet és mellékleteit a jegyzőkönyvhöz csatolni kell.

A közgyűlés megválasztja a levezető elnököt, a jegyzőkönyvvezetőt, valamint a jegyzőkönyv–hitelesítőt, és tisztségviselő választás esetén a háromtagú  szavazatszámláló bizottságot. (módosítva: 2016.05.08., 4/2016. május 8. számú közgyűlési határozattal)

 

4.) A közgyűlés napirendjének elfogadásáról külön szavazni nem kell. Új napirendi pont felvételére azonban csak akkor kerülhet sor, ha a közgyűlésen jelenlévő tagok 3/4–es szavazati aránnyal a napirendi pont tárgyalásához hozzájárulnak. A meghirdetett napirendet viszont módosítani nem lehet, és az Alapszabály által kötelezően előírt napirendi pontok nem napolhatóak el.

 

5.) A határozat meghozatalakor nem szavazhat az,

a) akit a határozat kötelezettség vagy felelősség alól mentesít vagy a civil szervezet

terhére másfajta előnyben részesít;

b) akivel a határozat szerint szerződést kell kötni;

c) aki ellen a határozat alapján pert kell indítani;

d) akinek olyan hozzátartozója érdekelt a döntésben, aki az MTMSznek nem

tagja vagy alapítója;

e) aki a döntésben érdekelt más szervezettel többségi befolyáson alapuló kapcsolatban áll; vagy

f) aki egyébként személyesen érdekelt a döntésben.

 

A Közgyűlés az éves beszámolót a fentiekben megjelölt általános szabályok szerint –

azaz egyszerű szótöbbséggel hozott határozattal – fogadja el.

 A Közgyűlés titkos szavazás útján dönt továbbá bármely más kérdésben, ha azt a szavazásra jogosultak 1/3-

a indítványozza. A titkos szavazás indítványozását szóban egyszerű kézfeltartással kell jelezni a Közgyűlést levezető elnök felé. A levezető elnök határozata után a Közgyűlés az indítványozott kérdés tekintetében megtartja a titkos szavazást.

Az MTMSz alapszabályának módosításához a jelen levő tagok háromnegyedes szótöbbséggel hozott határozata szükséges. Az MTMSz céljának módosításához és az MTMSz megszűnéséről szóló közgyűlési döntéshez a szavazati joggal rendelkező tagok háromnegyedes szótöbbséggel hozott határozata szükséges.

10 §

A közgyűlés folyamata

1.) A napirendi pontokat a közgyűlési meghívókban meghatározott sorrendben kell tárgyalni, kivéve, ha a közgyűlés ettől eltérően határoz. 

2.) A közgyűlés elnöke a hozzászólások időtartamát időben korlátozhatja.

 

3.) A szavazati jog gyakorlásának feltétele, hogy a szavazatra jogosult a közgyűlésen személyesen, vagy meghatalmazott útján vegyen részt, igazolja szavazati jogosultságát és aláírja a jelenléti ívet.

A szavazás módja: nyílt, kézfeltartással történik.

11 §

A közgyűlési jegyzőkönyv

1.) A jegyzőkönyvet – amely készülhet valamilyen hanghordozóra is – a közgyűlés napjától számított 15 napon belül írásos formába kell foglalni és az abban foglalt határozatokat a Közgyűlésen ki kell szóban hirdetni, majd az MTMSz honlapján közzé kell tenni.

2.) A közgyűlésen készült hanghordozót a jegyzőkönyvbe foglalása után 6 hónappal jegyzőkönyv felvétele mellett le kell selejtezni.

3.) A jegyzőkönyv végleges elkészítéséért az Elnök a felelős.

4.) A jegyzőkönyv végleges, hitelesített változatát a közgyűlés napját követő 30 napon belül minden tagszervezet számára ki kell küldeni.

5.) Amennyiben a közgyűlés valamely résztvevője azt kifejezetten kéri, úgy hozzászólását szó szerint kell jegyzőkönyvezni.

12 §

A közgyűlés elnapolása

1.) Amennyiben a közgyűlés a napirendi pontok tárgyalását egy naptári napon befejezni nem tudja, vagy a közgyűlés határozatképtelenné válás miatt félbeszakad, úgy ülését befejezettnek kell tekinteni.

2.) Az elmaradt napirendi pontokra új közgyűlést kell összehívni, legkésőbb 30 napon belüli időpontra.

3.) A félbeszakadt napirendi pontot a következő ülésen teljes egészében kell újratárgyalni.

13 §

Határozatok

1.) A közgyűlésen született határozatokat az Elnök a Határozatok Könyvébe foglalja. Az egyes határozatokat a közgyűlés elnöke, valamint a jegyzőkönyvvezető írja alá.

2.) A Határozatok Könyvébe bármelyik tag betekinthet, és a határozatokról az Elnök által hitelesített kivonatot kérhet.

3.) A határozatokat 15 napon belül az MTMSz honlapján www.mtmsz2014.hu közzé kell tenni.

14 §

A tisztségviselők választása

1.) A választást napirendre tűző közgyűlésen jelölt az a személy, akit bármely tag tisztségre jelöl. Tisztségviselői jelölést a választást napirendjére tűző közgyűlés meghívójában kell kérni, és azt a tagszervezeteknek írásos formában, a közgyűlés megkezdését legalább 24 órával megelőző időpontig igazoltan E-mailben, telefaxon vagy ajánlott levélben kell a szövetség székhelyére eljuttatniuk. A jelölőlista összesítését a választás előtt közzé kell a jelenlévők számára tenni. A jelölést kapott személyek közül választhatóság szempontjából jelöltnek az a személy minősül, aki felelőssége tudatában nyilatkozik arról, hogy a jelölést vállalja. A jelöltek közül a tisztségviselőket 5 esztendőre választja a közgyűlés. (módosítva: 2016.05.08., 4/2016. május 8. számú közgyűlési határozattal)

 

2.) A választás tisztségenként, de együttesen történik úgy, hogy a szavazólapon először felsorolva az Elnököt, másodiknak a Szervezeti Alelnököt, harmadiknak a Szakmai Alelnököt, ezután az Felügyelő Bizottság tagjait, továbbá a Fegyelmi Bizottság tagjait illető szavazatot kell feltüntetni. Az Felügyelő Bizottság, valamint a Fegyelmi Bizottság tagjai önmaguk közül választják az elnököt, saját alakuló ülésükön.

3.) Megválasztottnak az a tisztségviselő tekinthető, aki a jelenlévő szavazásra jogosultak több mint felének “igen” szavazatát megszerezte. Szavazategyenlőség esetén az egyik jelölt a másik javára visszaléphet. Ha több jelölt esetén kellő számú jelölt a szükséges szavazatmennyiséget nem kapta meg, újabb választási fordulót kell tartani. Az új választási fordulóban a legkevesebb szavazatot kapott jelölt már nem vesz részt. A választást ezen elv alapján mindaddig ismételni kell, amíg a kellő létszámú jelölt az előírt többségi szavazatot meg nem kapja. Amennyiben a megválasztottak száma meghaladja a létszámkeretet, közülük a több szavazatot kapott személy nyeri el a tisztséget.

15  §

Az Elnökség

Az Elnökség feladata és hatásköre

1.) Az Elnökség évente egyszer a rendes közgyűlésen beszámol a Közgyűlésnek, és elkészíti az MTMSz éves beszámolóját. Az MTMSz minden tagja javaslattal, észrevétellel fordulhat az Elnökhöz, illetve az Elnökséghez. A vezető tisztségviselők megbízatása a megbízás idejének lejártával, visszahívással, lemondással vagy elhalálozás esetén szűnik meg. Amennyiben az Elnök megbízatása megszűnik, illetve az Elnökség tagjainak száma bármely ok miatt egyharmaddal

csökken, a Közgyűlés új Elnökséget választ.

Az MTMSz tevékenységének igény szerinti, kollektív koordinálását két közgyűlés közötti időszakban az MTMSz Elnöksége végzi.

2.) Az elnökség dönt és jár el minden olyan kérdésben, amelyet a közgyűlés az Elnökség hatáskörébe utal, illetve, amelyeknek megoldására az Elnök vagy az Alelnökök az Elnökséget felkérik.

3.) A közgyűlések közötti időszakban olyan döntéseket hozhat és beszámolókat fogadhat el, amelyek az MTMSz működéséhez okvetlenül szükségesek, az MTMSz működőképességét fenntartják. Az elnök és az alelnökök ülések közötti beszámolóit minden esetben jóvá kell hagynia.

4.) Fegyelmi ügyekben végső határozatot hoz.

16 §

Az Elnökség tagjai

1.) Az Elnökség három főből, a megválasztott tisztségviselőkből áll. Ezek:

Az Elnök

A Szervezeti Alelnök

A Szakmai Alelnök

Az Elnök feladatai és hatásköre:

 a Közgyűlés, valamint az Elnökség üléseinek előkészítése és összehívása,

az MTMSz képviselete,

 az Alapszabály, a Közgyűlés és Elnökség határozatai végrehajtásának felügyelete irányítja az MTMSz tevékenységét és gazdálkodását, gondoskodik a jegyzőkönyvek vezetéséről,

 mindazon feladatokat ellátja, amelyeket jogszabály, az Alapszabály, illetőleg amit a Közgyűlés vagy az Elnökség a hatáskörébe utal.

A Szervezeti  Alelnök feladatai és hatásköre:

 az Elnök távolléte vagy akadályoztatása esetén az Elnök helyett, az Elnök feladatait látja el az Elnök felhatalmazása alapján.

- gondoskodik az MTMSz nyilvántartásainak vezetéséről,  biztosítja az iratokba való betekintési jog gyakorlását,

 végzi az MTMSz levelezését.

 az MTMSz ügyviteli feladatainak ellátása;

- a Közgyűlések előkészítése, összehívása, közreműködés annak lebonyolításában;

 az Elnökség üléseinek előkészítése, összehívása, üléseinek lebonyolításában való  közreműködés;

- ellátja mindazokat az egyéb feladatokat, amelyekkel a Közgyűlés, az Elnökség  vagy az Elnök megbízza.

- nyilvántartja a vezető szervek határozatait, a civil szervezet szerveinek határozatairól, döntéseiről az érintetteket értesíti, biztosítja az MTMSz irataiba való betekintést, az MTMSz működésének, szolgáltatásai igénybe vételének, beszámolóinak közzétételéről gondoskodik.

 

A Szakmai Alelnök feladata és hatásköre:

Mindazon  feladat és hatáskör megilleti, mint a Szervezeti Alelnököt a táncszakmai követelmények szakmai irányításával és szervezésével összefüggően.

2.) Az Elnökség tagja összeférhetetlenség folytán nem lehet tagja az Felügyelő Bizottságnak és az Felügyelő Bizottság tagja nem lehet összeférhetetlenség miatt tagja az elnökségnek.

Az elnökségi tagság megszűnik:

elhalálozással,

a tisztségről való lemondással,

a tisztségből való visszahívással,

a tisztség megszűnésével,

a tisztség újraválasztáskor történő elvesztésével.

17 §

Az Elnökség ülései

1.)       Az Elnökség évente legalább kétszer, közgyűlések közötti időszakban ülésezik.

2.)       Az Elnökség üléseit az Alelnökökkel egyeztetve az Elnök, vagy megbízására a Szervezeti Alelnök hívja össze, levél, telefax vagy E-mail útján, a tervezett elnökségi ülés időpontját legalább 10 nappal megelőző feladási keltezéssel.

3.)       A meghívóban szerepelnie kell az Elnökségi ülés összehívása okának és a tervezett napirendnek.

4.)       Az elnökségi ülésről jegyzőkönyvet kell felvenni.

5.)       Az Elnökségi ülés határozatképes, ha azon a meghívott 3 tagból legalább kettő jelen van. Az elnökség döntéseit nyílt szavazással, egyszerű szótöbbséggel hozza. Szavazategyenlőség esetén, a döntést a következő közgyűlés elé kell vinni.

 6.)      Az Elnökségi ülésen bármely tagszervezet képviselője részt vehet.

7.)       Az Elnökségi ülésre meg kell hívni tanácskozási jogkörrel az Felügyelő Bizottság elnökét is.

8.)       Ha az Elnökségi ülés határozatképtelen, 15 napon belüli időpontra újabb Elnökségi ülést kell összehívni, azonos napirenddel.

18 §

Az Elnök

1.) Az MTMSz tevékenységét két közgyűlés közötti időszakban az MTMSz elnöke irányítja. tevékenységéről folyamatosan beszámolót készít, amelyet az elnökségi üléseken szóban, a rendes közgyűlések előtt írásban ismertet.

19 §

Az elnök feladata és hatásköre

1.) az MTMSz szabályzatainak megszövegezése és jóváhagyásra való előterjesztése a közgyűlésnek az alelnökökkel történt egyeztetés után, illetve módosítására való javaslattétel;

2.) a tevékenységében foglalt táncterület fejlesztési programjának kidolgozása,

3.) a nemzetközi versenyeken a csapatvezetők kinevezése és visszahívása,

4.) bizottságok létrehozása és megszüntetése (az Alapszabályban meghatározott, és a közgyűlés által választandó bizottság kivételével), ügyrendjük elfogadása, a bizottsági tagok megválasztása, illetve felmentése,

5.) az MTMSz tisztségviselők munkájának figyelemmel kísérése, irányítása, a Szervezeti Alelnökkel együttműködve,

6.) az MTMSz közgyűlésének összehívása,

7.) az MTMSz törvényes és alapszabályszerű működésének biztosítása és felügyelete a Szervezeti Alelnökkel együttműködve,

8.) gondoskodás a közgyűlési határozatok végrehajtásáról és a végrehajtás ellenőrzése,

9.) a hatáskörébe utalt jogorvoslati kérelmek elbírálása,

10.) az MTMSz érdekképviselete,

11.) a sport-terület nemzetközi tevékenységének irányítása, nemzetközi kapcsolatainak szervezése, a Szakmai Alelnökkel együttműködve,

12.) kapcsolattartás más táncos szervezetekkel, közalapítványokkal, hatóságokkal, médiákkal, szponzorokkal, oktatási intézményekkel, stb. szükség szerint,

13.) a táncterület hazai és nemzetközi versenynaptárának jóváhagyása,

14.) az egyes bizottságok benyújtott költségvetési tervezetét figyelembe véve az MTMSz éves költségvetésének kidolgozása, és közgyűlés elé terjesztése,

15.) ad-hoc bizottságok felállítása, hatás- és feladatkörük meghatározása,

16.) az elnök – megfelelő fedezet birtokában – dönt a rendkívüli, költségvetésben nem szereplő, valamint az előirányzatot meghaladó kiadásokról. Előirányzat felhasználási jogkörében dönt a költségvetési előirányzatok évközi módosításáról, átcsoportosításáról,

17.) az éves beszámoló és pénzügyi beszámoló elkészítése,

18.) döntés mindazokban a kérdésekben, amelyeket jogszabály, vagy az Alapszabály, továbbá az MTMSz egyéb szabályzata, illetőleg az MTMSz közgyűlése a hatáskörébe utal.

20.§

Az elnökség feltételei.

A vezető tisztségviselőkre és a felügyelőbizottsági tagokra vonatkozó kizáró és összeférhetetlenségi szabályok

 

A vezető tisztségviselővel szembeni követelmények és kizáró okok:

 

1) Vezető tisztségviselő az a nagykorú személy lehet, akinek cselekvőképességét a tevékenysége ellátásához szükséges körben nem korlátozták.

 2) Nem lehet vezető tisztségviselő az, akit bűncselekmény elkövetése miatt jogerősen szabadságvesztés büntetésre ítéltek, amíg a büntetett előélethez fűződő hátrányos következmények alól nem mentesült.

3) Nem lehet vezető tisztségviselő az, akit e foglalkozástól jogerősen eltiltottak. Akit valamely foglalkozástól jogerős bírói ítélettel eltiltottak, az eltiltás hatálya alatt az ítéletben megjelölt tevékenységet folytató jogi személy vezető tisztségviselője nem lehet.

4) Az eltiltást kimondó határozatban megszabott időtartamig nem lehet vezető tisztségviselő az, akit eltiltottak a vezető tisztségviselői tevékenységtől.

Az MTMSz elnöke, a fenti kizáró és összeférhetetlenségi szabályokon túl magyar állampolgár, illetve bevándorlási engedéllyel rendelkező nem magyar állampolgár lehet.

 Az elnök tisztségében újraválasztható.

 Az elnökségi tisztség megszűnik: a mandátum lejártával, lemondással, visszahívással, elhalálozással.

21.§

Az elnök tevékenysége

1.)        Az elnök maga állapítja meg munkatervét, illetőleg készíti el – a szervezeti és működési szabályzat szerinti – az ügyviteli rendjét. Ezeket kialakításuk után a tagszervezetek részére közzéteszi.

2.)        Az elnök szükség szerint, de legalább félévente egyeztet az alelnökökkel. Rendkívüli egyeztetést kell tartani, ha ezt bármelyikük kéri.

3.)        Az elnök és az alelnökök egyeztetéseire tanácskozási joggal meg kell hívni az Felügyelő Bizottság elnökét.

4.)        Az egyeztetést az elnök hívja össze. Ez írásos értesítéssel történik, amely az érintett időpontot legalább 8 nappal megelőzően visszaigazolandó faxban, E-mailen vagy ajánlott levélben küldendő ki. Sürgős esetben rövidebb határidő is megállapítható, amely azonban 3 napnál rövidebb nem lehet.

22. §

Az elnök jogai, kötelezettségei:

1.) Az elnök jogai:

a hatáskörébe tartozó kérdésekben döntéshozatal,

észrevételek, javaslatok tétele a közgyűlésnek a Szövetség működésével, a táncterülettel kapcsolatban,

javaslattétel rendkívüli közgyűlés, illetve rendkívüli egyeztetés összehívására az ok és cél megjelölésével.

a közgyűlés által jóváhagyott költségvetés szerint a működési költségek fedezése.

2.)        Az elnök önállóan jogosult az MTMSz képviseletére. Írásos meghatalmazása esetén a Szervezeti Alelnök jogosult az MTMSz képviseletére.

3.)        Az elnök felelős feladatai ellátásáért és a tisztségviselői általános felelősség szerint történő eljárásért.

 

23 §

Elnök felelőssége

1.)        Az Elnök az ilyen személyektől általában elvárható gondossággal és körültekintéssel kötelestevékenységét végezni.

2.)        Az Elnök a tevékenysége során az MTMSz-nek okozott kárért a polgári jog általános szabályai szerint felel.

24 §

Tisztségviselők díjazása

1.) A közgyűlés által választott tisztségviselők munkájukért díjazásban részesülhetnek, melynek mértékét a MTMSz anyagi helyzetének figyelembevételével mindenkor egy évre a Közgyűlés határozza meg. Alakuláskor a tisztségviselők nem részesülnek díjazásban, tevékenységüket ellenszolgáltatás nélkül fejtik ki. Díjazásukról az első közgyűlésen kell dönteni.

2.) Az éves tiszteletdíjat két részletben kell kifizetni az elnökség tagjainak. Az első részletet, mely a Közgyűlés által meghatározott tárgyévi előirányzat 50 %–t a tárgyév június hónapjának végéig, a fennmaradó 50 %–t pedig dec.31-ig. (módosítva: 2016.05.08., 4/2016. május 8. számú közgyűlési határozattal)

 

25 §

Elnöki egyéb összeférhetetlenség

1.)       Nem lehet Elnök az Felügyelő bizottság tagja és e személyek hozzátartozói.

26 §

Képviseleti- és egyéb rendelkezési jog

1.)        Az MTMSz bankszámlájával való rendelkezés joga az MTMSz képviseleti jogát gyakorló Elnököt és a Szervezeti Alelnököt együttesen illeti azzal, hogy minden esetben az említett két tisztségviselő együttes aláírása szükséges a bankszámla feletti rendelkezéshez. - Ptk:3:30.§ (3)-

Körlevelet, tájékoztatást az Alelnökök is aláírhatnak, de az MTMSz bármely írásos jognyilatkozatát tartalmazó irat aláírására a MTMSz képviseletére vonatkozó általános Alapszabályi rendelkezések irányadóak.

A Szövetség képviseletére jogosult:

korlátozás és feltétel nélkül az elnök;

az elnök akadályoztatása esetén, vagy megbízása esetén meghatalmazással korlátozás nélkül  az erre meghatalmazott Alelnök. Ez esetben az Alelnök elnöki felelősségi körben jár el.

 

27 §

Tisztségviselői általános kötelem

1.) Az Elnököt és az egyéb tisztségviselőket tevékenységük ellátása során kötelező erővel kötik a jogszabályokban, az Alapszabályban és az egyéb szabályzatokban foglaltakon túlmenően a közgyűlési határozatok is.

28 §

Elnöki, Alelnöki beszámolási kötelem

1.) Az Elnök és az Alelnök köteles tevékenységéről az évi rendes közgyűlésen írásban, részletesen számot adni, továbbá a közgyűlés ez irányú igénye esetén más alkalmakkor is köteles a szükséges tájékoztatást megadni. Az írásos beszámolókat a közgyűlési meghívóval egy időben kell elküldeni a tagszervezetek számára.

Az Elnök a határozatairól az Alelnökökkel történt egyeztetést követően az érintett tisztségviselőket, valamint az MTMSz tagságát 15 napon belül köteles ajánlott levél, vagy visszaigazolandó telefax, illetve e-mail  útján tájékoztatni.

29 §

Munkáltatói jogok

1.) Az Elnök az MTMSz nevében munkáltatói jogokat gyakorol az MTMSz alkalmazottai irányában.

30 §

Az Felügyelő Bizottság

A Felügyelő Bizottság ellenőrzi az Elnök és az MTMSz más szerveinek és tisztség-viselőinek működését, ennek keretében különösen azt, hogy működésük megfelel–e a jogszabályoknak, az Alapszabályban és az egyéb szabályzatokban foglalt rendelkezéseknek, továbbá a közgyűlés határozatainak.
Az Felügyelő Bizottság három tagból áll, tagjait 5 év határozott időtartamra a közgyűlés egyszerű szótöbbséggel választja. Az Felügyelő Bizottság saját elnökét maga választja, ügyrendjét maga határozza meg. (módosítva: 2016.05.08., 4/2016. május 8. számú közgyűlési határozattal)

31 §

Az Felügyelő Bizottságra vonatkozó általános rendelkezések

Az Felügyelő Bizottság tagjai az ilyen tisztséget betöltő személyektől általában elvárható gondossággal kötelesek eljárni. Kötelezettségeik megszegésével az MTMSz–nek okozott kárért a polgári jog általános szabályai szerint felelősek. Felelősségük egyetemleges.

Az Felügyelő Bizottság elnöke köteles értesíteni az Elnököt, ha valamely Felügyelő Bizottsági tag bizottsága tagsága valamely okból megszűnt.

Az Felügyelő Bizottság üléseit a Bizottság elnöke hívja össze. Az összehívást az Felügyelő Bizottság bármely tagja – az ok és a cél megjelölésével – a Bizottság elnökétől bármikor kérheti. Ha a Bizottság elnöke az Felügyelő Bizottság ülését 8 napon belül nem hívja össze, akkor annak összehívására az illető tag jogosult. Az összehívást tartalmazó meghívóban meg kell jelölni az Felügyelő Bizottsági ülés időpontját, helyszínét és várható napirendjét is. Az Felügyelő Bizottsági ülésről a bizottság elnöke meghívót küld az Elnök és az Alelnökök részére. Az Elnök és az Alelnökök az Felügyelő Bizottság bármely ülésén részt vehetnek.

Az Felügyelő Bizottsági ülés határozatképes, ha ülésén mindhárom tag jelen van. Határozatait egyszerű szótöbbséggel, nyílt szavazással hozza.

Az Felügyelő Bizottság képviseletében – különösen a lefolytatandó ellenőrzések terén – írásos megbízólevéllel bármely tagja jogosult eljárni.

 A felügyelőbizottság tagja az a nagykorú személy lehet, akinek cselekvőképességét a tevékenysége ellátásához szükséges körben nem korlátozták. Nem lehet a felügyelőbizottság tagja, akivel szemben a vezető tisztségviselőkre vonatkozó kizáró ok áll fenn, továbbá aki, vagy akinek a hozzátartozója a jogi személy vezető tisztségviselője.

 

32 §

A Felügyelő Bizottság feladatai

1.) Az Felügyelő Bizottság feladata:

            a)        az MTMSz pénz- és vagyonkezelésének vizsgálata,

            b)        a MTMSz gazdálkodására vonatkozó jogszabályok és egyéb kötelező előírások betartásának ellenőrzése,

c)         a tagdíjak befizetésének ellenőrzése,

d)        az éves mérleg (zárszámadás) felülvizsgálata

e)         a gazdálkodás célszerűségének, szabályszerűségének, az előirányzott bevételek és kiadások teljesítésének évenkénti vizsgálata,

f)          a bizonylati fegyelem betartásának ellenőrzése,

g)         a MTMSz vagyonának megóvása érdekében szükséges intézkedések megtételének ellenőrzése.

2.) Az Felügyelő Bizottság írásbeli jelentésének hiányában a közgyűlés az Sztv. szerinti mérleg- és eredmény-beszámolóról és a következő évi pénzügyi tervről nem dönthet.

33 §

Felügyelő Bizottság ténykedése

1.) Az Felügyelő Bizottság ügyrendjét, munka- és ellenőrzési tervét évente, első ülésén állítja össze, és azt legkésőbb az érintett naptári év február 15. napjáig, de előbb megkezdett ellenőrzés esetén az érintett ellenőrzés megkezdése előtt legkésőbb 8 nappal köteles az Elnöknek átadni.

2.) Az Felügyelő Bizottság tagjai feladataik ellátása során jogosultak az MTMSz gazdálkodásával kapcsolatos bármely iratba betekinteni, az MTMSz tisztségviselőitől tájékoztatást kérni.

3.) Az ellenőrzések megkezdéséről az Felügyelő Bizottság elnöke tájékoztatni köteles a MTMSz Elnökét.

34 §

Összeférhetetlenség

1.) Nem lehet az Felügyelő Bizottság tagja az Elnök, az Alelnökök, illetve az elnökség bármely tagja, illetve e személyek közeli hozzátartozói. Nem lehet a felügyelőbizottság tagja, akivel szemben a vezető tisztségviselőkre vonatkozó kizáró ok áll fenn, továbbá aki, vagy akinek a hozzátartozója a jogi személy vezető tisztségviselője.

35 §

Felügyelő Bizottsági tagság

1)     Megszűnik az Ellenőrző Bizottsági tagság:

a) a megbízás időtartamának lejártával,

b) visszahívással,

c) törvényben szabályozott kizáró ok bekövetkeztével,

d) lemondással,

e) elhalálozással,

f) az MTMSz tagság megszűnésével.

2.) Ha bármely okból az Felügyelő Bizottság tagjainak száma 3 fő alá csökken, az Elnök köteles haladéktalanul összehívni a közgyűlés rendkívüli ülését, új tag(ok) választása céljából.

36 §

Felügyelő Bizottsági ülés jegyzőkönyvezése

Az Felügyelő Bizottság üléseiről jegyzőkönyvet kell vezetni, amelyet a jegyzőkönyv-vezető, az Felügyelő Bizottság elnöke és egy Felügyelő testületi tag ír alá.

37 §

Fegyelmi Bizottság

1.) A Fegyelmi bizottság feladata fegyelmi vizsgálatok lefolytatása az alábbiakban előírtak szerint, és a szövetség egyéb szabályzatai figyelembe vételével.

2.) Fegyelmi vizsgálat kezdeményezendő a versenyszabályzat figyelmeztetés utáni, súlyos vagy többszöri megsértése, a versenyszabályzat részét képező etikai rendelkezések, illetve a versenyzőket illető köteles figyelem megsértése, az elnökségi és elnöki rendelkezések be nem tartása esetén, valamint a taghoz, versenyzőhöz méltatlan, illetve az MTMSz érdekeit, tevékenységét vagy tisztségviselőit sértő, fegyelmezetlen magatartás esetén.

3.) A fegyelmi bizottság a közgyűlés által 5 év határozott időtartamra megválasztott, 3 tagból áll. A bizottság tagjai első ülésükön maguk közül választanak elnököt és alakítják ki ügyrendjüket. (módosítva: 2016.05.08., 4/2016. május 8. számú közgyűlési határozattal)

4.) A fegyelmi bizottságnak nem lehet tagja az Elnök, az Alelnökök, valamint az elnökség tagjai, illetve ezen személyek közeli hozzátartozói.

5.) A fegyelmi bizottság üléseit annak elnöke írásos meghívóval hívja össze, a meghívó kiküldésétől számítva nyolc napnál nem korábbi időpontra, a meghívóval együtt kiküldve a bizottsági üléssel érintett fegyelmi eljárás leírását is.

6.) A fegyelmi bizottság elsőfokú fegyelmi határozatot hoz, amely ellen jogorvoslati kérelemmel a határozat vételétől számított 15 napon belül lehet az elnökséghez fordulni.

38 §

A MTMSz Szervezeti Alelnöke

A Szervezeti Alelnök az MTMSz Közgyűlése által választott, ügyszervező, adminisztratív ügykezelő és a fentiekben szabályozottak szerint képviseletet ellátó, tájékoztatási és kapcsolattartási feladatokat végző tisztségviselő.

A Szervezeti Alelnök vezeti az MTMSz adminisztrációját. Legfontosabb feladata az Elnök és a Közgyűlés elé kerülő döntések előkészítése és azok végrehajtása, valamint a hivatalos szervekkel és a tagszervezetekkel való kapcsolattartás megszervezése, megvalósítása és a kapcsolattartás során szükséges iratok, ismertetők elkészítése. Az Elnökkel egyeztetve a sajtó és a tagszervezetek felé külön meghatalmazás nélkül képviseli a szövetséget, egyéb esetekben és viszonylatokban az Elnök meghatalmazása alapján, esetenként az Elnököt helyettesítve látja el képviseleti feladatokat.

39 §

A Szervezeti Alelnök tevékenysége

1.) Maga állapítja meg munkatervét, illetőleg készíti el – a szervezeti és működési szabályzat szerinti – az ügyviteli rendjét.

2.) Szükség szerint, de legalább félévente az elnök által kezdeményezett egyeztetéseken részt vesz. Rendkívüli egyeztetést kell tartani, ha ezt bármelyikük kéri.

3.) Az elnök és az alelnökök egyeztetéseire tanácskozási joggal meg kell hívni az Felügyelő Bizottság elnökét.

4.) Ilyen alkalmakkor, illetve szükség szerinti időpontban és módon átadja az elnöknek az összes szükséges információt, amely saját tevékenysége eredményeképpen az MTMSz-re vonatkozóan keletkezett.

5.) Folyamatosan kapcsolatot tart az elnökkel, és a tagsággal, és részükre a tevékeny-ségükben fontos, az MTMSz-t érintő információkat eljuttatja.

6.) Az elnök helyetteseként, annak megbízása alapján az elnökre vonatkozó szabályozás szerint jár el.

40 §

Az MTMSz tisztségviselőire vonatkozó egyéb összeférhetetlenségi szabályok

1.) A határozathozatalban nem vehet részt az a személy, aki, vagy akinek közeli hozzátartozója valamint élettársa (a továbbiakban együtt: hozzátartozó) a határozat alapján

a)        a kötelezettség vagy felelősség alól mentesül

b)        bármilyen más előnyben részesül, illetőleg a megkötendő jogügylet egyébként érdekelt. Nem minősül előnynek a MTMSz cél szerinti juttatásai keretében a bárki által megkötés nélkül igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatás, illetve az MTMSz által a tagjának – tagsági, alkalmazotti jogviszony alapján – nyújtott, vagy a közgyűlési határozatok értelmében nyújtott, az alapszabálynak megfelelő cél szerinti juttatás.

2.) Nem lehet az MTMSz Felügyelő Bizottságának elnöke vagy tagja, illetve könyvvizsgálója az a személy, aki

a)        az MTMSz elnöke, vagy Alelnöke,

b)        az MTMSz–el a megbízatásán kívül más tevékenység kifejtésére irányuló munka-viszonyban vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban áll

c)         az MTMSz cél szerinti juttatásából részesül – kivéve a bárki által megkötés nélkül igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatásokat és az MTMSz tagjának, a tagsági jogviszony alapján nyújtott, az alapszabálynak megfelelő cél szerinti juttatást –, illetve

d)        a megelőző három alpontban meghatározott személyek hozzátartozója.

41 §

Az MTMSz vagyona és gazdálkodása

Az MTMSz elsősorban a tagdíjakból, a költségvetési, illetve egyéb támogatásokból, felajánlásokból és az MTMSz kereskedelmi és egyéb vállalkozási tevékenységéből származó bevételekből gazdálkodik.

Az MTMSz kizárólag olyan vállalkozást alapíthat, illetve olyan gazdasági társaságban vehet részt, amelyben felelőssége korlátozott és e korlátozott felelősség mértéke nem haladja meg a vállalkozásba (gazdasági társaságba) vitt vagyonának mértékét.

A 2.) bekezdésben meghatározott korlátozás érvényes az MTMSz által a vállalkozás (gazdasági társaság) alapítása és működtetése során tett kötelezettségvállalás mértékére is.

Az MTMSz-nek a cél szerinti tevékenységéből, illetve az esetlegesen folytatandó vállalkozási tevékenységéből származó bevételeit és ráfordításait elkülönítetten kell nyilvántartani. Az MTMSz működéséhez szükséges bevételek az alábbiakból tevődnek össze:

a)        az államháztartás alrendszereitől, vagy más adományozótól céljára, vagy működési költségei fedezésére kapott támogatás vagy adomány.

b)        egyéb cél szerinti tevékenység folytatásából származó, ahhoz közvetlenül kapcsolódó, illetve pályázatokból származó bevétel,

c)         az MTMSz eszközeinek befektetéséből származó bevétel,

d)        tagsági díjak,

e)         magán- és jogi személyektől kapott támogatás,

f)          a tagszervezetek által befizetett egyéb díjak.

g)         a nemzetközi szervezetektől kapott támogatás,

h)         esetleges vállalkozási tevékenységből származó bevételek,

i)          az MTMSz által kiszabott pénzbüntetések,

j)          igazolási és átigazolási díjakból eredő bevételek,

k)         egyéb jogszabályokban meghatározott bevételek.

5.) Az MTMSz költségei:

a)        a cél szerinti tevékenység érdekében felmerült közvetlen költségek (ráfordítások, kiadások),

b)        az esetleges vállalkozási tevékenység érdekében felmerült közvetlen költségek (ráfordítások, kiadások,), valamint

c)         a vállalkozási tevékenység érdekében felmerült közvetett költségek (ráfordítások, kiadások), amelyeket bevételarányosan kell megosztani.

6.) Az MTMSz vagyona az alábbi fő elemekből tevődik össze:

a)        készpénz (bankbetét, folyószámlán lévő összeg),

b)        készpénzre szóló követelés,

c)         értékpapír, üzletrész, vagyoni értékű jogok,

d)        ingatlan és ingó vagyon.

7.) Az MTMSz bevételeivel önállóan gazdálkodik, tartozásaiért a saját vagyonával felel. A Sportszövetség tagjai az MTMSz tartozásaiért – a befizetett tagdíjon túlmenően – saját vagyonukkal nem felelnek.

9.) Az MTMSz vállalkozási tevékenységet kizárólag céljainak elérése érdekében, azokat nem veszélyeztetve végez.

10) Az MTMSz a tevékenységi célja szerinti gazdálkodását, valamint gazdálkodási-vállalkozási tevékenységét az ebből származó eredmény megállapítását a civil szervezetek gazdálkodási tevékenységéről szóló hatályos jogszabályok alapján végzi.

11) Az MTMSz a gazdálkodása során elért eredményt nem osztja fel, azt az alapszabályában meghatározott tevékenységre fordítja.

12) Az MTMSz váltót, illetve más hitelviszonyt megtestesítő értékpapírt nem bocsáthat ki, illetve esetleges vállalkozásának fejlesztéséhez a tevékenységét veszélyeztető mértékű hitelt nem vehet fel, valamint az államháztartás alrendszereitől kapott támogatást hitel fedezetéül, illetve hitel törlesztésére nem használhatja fel.

13)       Az MTMSz gazdálkodásának részletes szabályait külön szabályzatban kell meghatározni.

42 §

Általános és záró klauzulák

1)         Jelen alapszabály egységes szerkezetben tartalmazza a Szervezeti és Működési Szabályzat rendelkezéseit is.

2)         Az MTMSz tagjai kötelezik magukat arra, hogy a sporttevékenységgel, illetve az MTMSz-ben folytatott tevékenységgel összefüggésben a MTMSz-szel, az MTMSz tag szervezettel, versenyzővel keletkezett vitás ügyekben megpróbálják békés tárgyalás útján egymás között, vagy az MTMSz tisztségviselője közreműködésével rendezni a vitát.

3)         A jogszabályt, az alapszabályt vagy az MTMSz határozatait sértő vagy az céljával összeegyezhetetlen tagi magatartás esetén a jelen Alapszabályban rögzített jogkövetkezmények, továbbá a 2013. évi V. tv és a 2011.évi CLXXXI törvény rendelkezései alkalmazhatóak.

4) Az MTMSz Elnöke köteles mind a közgyűlési határozatokról, mint a saját határozatairól nyilvántartást vezetni.

5) A nyilvántartásnak az alábbi elemeket kell tartalmazni:

            a)        a közgyűlések és a határozathozatal időpontját,

            b)        a közgyűlések határozatképességéről szóló tájékoztatást,

            c)         a közgyűléseken hozott, illetve az elnöki határozatok szövegét és számát,

            d)        a közgyűlési határozatok meghozatalakor kialakult szavazati arányokat,

6)         A közgyűlési és az elnöki határozatokat az érintettekkel a meghozataltól számított 30 napon belül írásban közölni kell.

7)         A határozati nyilvántartás, valamint az MTMSz működésével összefüggésben keletkezett bármilyen irat a tagszervezetek számára nyilvános, abba az MTMSz székhelyén – az ott meghirdetett időpontokban – beletekinthetnek és azokból saját költségére – másolatot kérhetnek.

8)         Az előző bekezdésekben foglalt nyilvántartás, az éves mérleg- és eredmény-beszámoló teljes szövegét köteles az elnök naptári évenként legalább egyszer a tagoknak megküldeni. Köteles továbbá az MTMSz működésének alapvető körülményeiről, szolgáltatásainak igénybevételi módjáról, továbbá beszámolóiról a nyilvánosságot – esetleg a sajtót is igénybe véve - folyamatosan tájékoztatni. Az MTMSz-re a mindenkor hatályos  Polgári törvénykönyv szabályait kell alkalmazni.

A jelen Alapszabályból eredő, a tagsági jogviszonyból, továbbá az MTMSz és a tagok egymás közti jogviszonyából eredő jogvitákra a tagok alávetik magukat a Budai Központi Kerületi Bíróság kizárólagos illetékességének.

9)         A jelen Alapszabály az MTMSz 2003. november 23. napján tartott alakuló közgyűlésen elfogadott, és a többször, de legutoljára 2017. május 06-án a 2013. évi V. törvényben foglalt szabályoknak megfelelően módosított szöveg.

 

Budapest, 2017. május 06. 

Modern Táncsportok Magyarországi Szövetsége,

Képviseli: Szendi-Horváth Mária Éva elnök

Záradék: Alulírott, ellenjegyző ügyvéd nyilatkozom, hogy a fenti, módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt létesítő okirat, amely egységes okiratban, 1-23 oldalig, aláhúzott dőlt betűvel kierősítve került befoglalásra a módosítás, megfelel a 2017. május 06-ai közgyűlésen  6/2017. május 6. számú határozattal módosított szövegnek, ezért azt ellenjegyezem ……………………….. ügyszámon, Budapesten, 2017. május 06-án:

 

dr. Tóth Henriette Enikő ügyvéd (BÜK: 13559)

 

A

Modern Táncsportok

Magyarországi Szövetsége

Alapszabálya

és

Szervezeti-működési

szabályzata

 

 

2017. május 06.

 

 

 

 


1 §

Általános rendelkezések

1)         A  Modern Táncsportok Magyarországi Szövetsége (a továbbiakban MTMSz) a modern táncsport területbe tartozó sportjellegű és művészi jellegű táncok területén az alábbi célok szerinti feladatok ellátására létrehozott, az ezen területen működő egyesületek, vállalkozások, szervezetek és személyek tevékenységét összehangoló, munkájukat segítő és támogató, civil szervezet, amely tevékenységet az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény, valamint a civil szervezetek bírósági nyilvántartásáról, és az ezzel összefüggő eljárási szabályokról szóló 2011. évi CLXXXI. törvény, valamint a mindenkor hatályos Polgári Törvénykönyv vonatkozó rendelkezései szerint fejti ki.

2)         A MTMSz a jelen Alapszabályban és egyéb szabályzataiban foglaltaknak megfelelően biztosítja a szervezet demokratikus elven alapuló működését, elősegíti tagjai jogainak érvényesülését és kötelességeinek teljesítését.

3)         Az MTMSz működésének az a célja, hogy a modern táncsport területbe tartozó sportjellegű és művészi jellegű táncok területén folytatott, önálló táncos tevékenységet népszerűsítse, az ezen a területen létrejövő, egyre újabb táncirányzatokat meghonosítsa, valamint a jogszabályokban, a jelen Alapszabályban és az egyéb szabályzatokban foglaltaknak megfelelően szervezze, koordinálja, irányítsa és ellenőrizze az ezen a területen folyó tevékenységet, versenyeket szervezzen, írjon ki és bonyolítson le, képviselje a területnek és tagjainak érdekeit, valamint részt vegyen a nemzetközi szervezetek tevékenységében. Az MTMSz tevékenysége nem irányul más szervezetek vagy azok versenyrendszerei ellen.

4)         Az MTMSz szabályzatai, közgyűlési és egyéb határozatai nem lehetnek ellentétesek a jelen Alapszabályban foglaltakkal. Az olyan határozatok, amelyek esetlegesen jelen Alapszabály rendelkezéseivel, illetve törvényekkel, jogszabályokkal, vagy azok alkalmazási gyakorlatával ütköznének, semmisnek minősülnek.

5)         Az MTMSz politikai tevékenységet nem folytat, szervezete minden tekintetben pártoktól független és pártoknak anyagi támogatást nem nyújt.

 

2 §

Név, cím és azonosító adatok

1)         A szövetség teljes neve: Modern Táncsportok Magyarországi Szövetsége.

2)         A szövetség nevének rövidítése: MTMSz

3)         Az MTMSz székhelye: 1132 Budapest, Kádár u. 6. I. emelet 7.

 

4)    Az MTMSz INTERNET honlap címe: a mindenkor érvényesnek körlevélben megadott.

5)    Az MTMSz bélyegzőlenyomata: négyszögletes, a kereten belül az MTMSz
Modern Táncsportok Magyarországi Szövetsége” felirattal.

 

3 §

Az MTMSz feladatai

1)         Az MTMSz saját táncirányzatának területén összefogó civil szervezetként ellátja mindazon feladatokat, amelyek a modern táncsport önálló táncterület tevékenységének szervezett működéséhez szükségesek.

2)         A modern táncsportok MTMSz egyéb szabályzatai szerinti versenyrendszerének működtetése.

3)         Az MTMSz a fentiekben körülírt táncos tevékenységek területén:

- képviseli tagjai érdekeit;

- tagszervezeteit a fenti 1.) és 2.) pontokban foglaltak ellátásával kapcsolatban folyamatosan tájékoztatja;

- követi a táncterület aktuális irányzatait és ennek érdekében kapcsolatokat épít, továbbképzéseket tart;

- képviseli tagjait és koordinálja részvételüket a kapcsolódó versenyrendszerekben;

- ellátja a fenti 1.) és 2.) pontban foglaltakhoz szükséges nyilvántartási, fejlesztési, képzési és szervezési feladatokat;

- szükség szerint megállapodásokat és egyéb szerződéseket köt;

- a 2. pont szerinti versenyek rendezésére felhívást bocsát ki, megbízást ad és annak teljesítését ellenőrzi, valamint versenyeket rendez;

- szabályzatai betartását ellenőrzi és testületeivel felügyeli;

- a szükséges egyéb feladatokat ellátja.

4 §

Az MTMSz tagjai

1.)        Az MTMSz–nek a jelen Alapszabályban meghatározottak szerint rendes tagja lehet minden, a modern táncsport területbe tartozó sportjellegű és művészi jellegű táncokkal foglalkozó sportszervezet (sportegyesület, vagy sportvállalkozás), jogi személyiségű egyéb táncos szervezet, és nem jogi személyiségű táncos szervezet, csoportosulás (alapítvány, baráti kör, iskola, társaság), stb. Az MTMSz nem korlátozza, hogy tagszervezetei más érdekképviseleti szervezeteknek, szövetségeknek és egyesüléseknek is tagjai legyenek.  A rendes tagokat egyenlő jogok illetik meg, jogaikat a tagok személyes aktivitás útján gyakorolják, és egyenlő kötelezettségek terhelik.

2.)        Az MTMSz–ben tiszteletbeli, illetve pártoló tagként természetes személyek is részt vehetnek. A közgyűlés tiszteletbeli taggá választhatja, pártoló tagként felveheti azt a természetes személyt, aki tevékenységével kiemelkedő módon és mértékben hozzájárult az MTMSz, illetve a tevékenységével érintett táncos szakterület célkitűzéseinek megvalósításához.

2.1.)     Tiszteletbeli tagok azok a természetes személyek lehetnek, akiket szakmai hírnevük vagy egyéb ismérvük alapján az MTMSz tagsága tiszteletbeli tagként felkér, és akik ezt a felkérést elfogadják.

2.2.)     Pártoló tagok azok a természetes és jogi személyek lehetnek, akik az MTMSz céljaival egyetértenek, tevékenységét vagyoni hozzájárulással  támogatják, ezen szándékukat az MTMSz elnökségével közlik, és akiknek ilyen szándéknyilvánítását az MTMSz elnöksége elfogadja. Az erkölcsi támogatás nem elegendő a pártoló tagsághoz.

3.)       Az MTMSz–be való felvétel nem tagadható meg, ha a törvényi és formai feltételeknek megfelel, az MTMSz Alapszabályát és egyéb szabályzatait magára nézve kötelezőnek elfogadja, és igazolhatóan tényleges tevékenységet folytat ezen a táncterületen.

4.)      

4.1      A taggá való felvételről írásos belépési nyilatkozat alapján az Elnökség dönt.
A belépési nyilatkozatot az elnökséghez kell benyújtani, amely szerv a kérelem beérkezésétől számított 30 napon belül, egyszerű szótöbbséggel, nyílt szavazással határoz a tagfelvételről. Határozatát annak meghozatalát követő  8 napon belül írásba foglaltan, igazolt módon kell megküldeni a tagfelvételt kérelmező számára.  A tag köteles felvételi kérelméhez csatolni:
a működést igazoló, 30 napnál nem régebbi hitelt érdemlő igazolást, vagy közhiteles adatbázisból letöltött dokumentumot.

4.2      Köteles továbbá ezek módosulása esetén erről az Elnökséget a vonatkozó okiratok másolatainak 30 napon belüli megküldésével tájékoztatni. A tagsági felvételt elutasító döntés ellen a közgyűléshez lehet fellebbezni az elutasításról szóló döntés írásos közlésétől számított 15 napon belül. A fellebbezésről a következő közgyűlésen dönteni kell. A közgyűlést a fellebbezés beérkezésétől számított 90 napon belüli időpontra ki kell tűzni.

4.3.     Az MTMSz részére teljesítendő vagyoni hozzájárulásokat, azok értékét, továbbá a vagyon rendelkezésre bocsátásának módját és idejét az alábbiak szerint kell teljesíteni:

           - a tag által teljesítendő vagyoni hozzájárulás az éves tagdíj

           - a tagdíj mértéke mindenkor, a közgyűlés által jóváhagyott mérték

           - a tagdíjat készpénzben az MTMSz pénztárába, vagy átutalással az MTMSz számla vezető bankjába a nevén nyilvántartott számlaszámra kell teljesíteni, a közgyűlés által meghatározott határidőig.

 

5.)        (1) A tagsági jogviszony megszűnik,

 

a) a tag kilépésével; a tag tagsági jogviszonyát az MTMSz képviselőjéhez intézett írásbeli nyilatkozattal bármikor, indokolás nélkül megszüntetheti. Az MTMSz–ből való kilépést az Elnökség részére írásban kell bejelenteni, amely a kilépést tudomásul veszi;

 

b) a tagsági jogviszony civil szervezet általi felmondásával; az MTMSz a tagsági jogviszonyt harmincnapos határidővel írásban felmondhatja abban az esetben, ha a tag tagdíjfizetési kötelezettségének teljesítésével 60 napot meghaladó késedelembe esik, és azt a fizetésre irányuló felszólítás ellenére a kézhezvételtől számított 15 napon belül, vagy a fizetési felszólításban megjelölt határidőben sem fizeti meg. A felmondásról az MTMSz közgyűlése dönt.

 

 c) a tag kizárásával; a tagnak jogszabályt, a civil szervezet alapszabályát, közgyűlési határozatát, vagy a versenyszabályzatban foglalt etikai kódex által megállapított szabályát súlyosan vagy ismételten sértő magatartása esetén a Felügyelő és Felügyelő Bizottság egyező állásfoglalása esetén, a közgyűlés - bármely civil szervezeti tag vagy szerv kezdeményezésére - a taggal szemben kizárási eljárást folytathat le.

-A tag kizárását kimondó határozatot írásba kell foglalni és indokolással kell ellátni; az indokolásnak tartalmaznia kell a kizárás alapjául szolgáló tényeket és bizonyítékokat, továbbá a jogorvoslati lehetőségről való tájékoztatást. A kizáró határozatot a taggal írásban közölni kell.

A tag, a kizárást elrendelő döntés ellen az alávetési szabályoknak megfelelően, a Budai Központi Kerületi Bírósághoz fellebbezhet, a kizáró szóló döntés írásos közlésétől számított 30 napon belül. Írásos közlésnek kell tekinteni a polgári eljárásról szóló 1953 évi III. törvény (Polgári perrendtartás) 97-99. §-aiban foglaltak szerint kézbesített döntést.

 

d) a tag halálával vagy jogutód nélküli megszűnésével.

e)A tagsági viszony megszűnése nem mentesíti a tagot a tagsága idején keletkezett kötelezettségek teljesítése alól.

5 §

A tagok jogai és kötelezettségei

1.)        A tag az Alapszabályban és a szabályzatokban meghatározottak szerint szavazati joggal részt vehet a MTMSz tevékenységében és rendezvényein. Minden tagnak csak egy szavazata van. A tag részt vehet továbbá az MTMSz döntéseinek meghozatalában, a közgyűléseken jelenlévő egy bejelentett képviselője útján választhat. A tag ezen kívül észrevételt és javaslatot tehet az MTMSz működésével kapcsolatosan, valamint ugyanezekre vonatkozóan a tisztségviselőktől, illetve az MTMSz szerveitől tájékoztatást kérhet. Az ilyen javaslatokra és megkeresésekre legkésőbb 30 napon belül kell választ kapjon.

2.)        A tag köteles a jogszabályok, az Alapszabály, valamint az egyéb szabályzatok rendelkezéseit, a Versenyszabályzatban foglalt etikai irányelveket megismerni és betartani, továbbá az MTMSz szerveinek és tisztségviselőinek határozatait megtartani.

3.)        A tag köteles a tagdíjat minden évben az adott naptári év január 31. napjáig, év közbeni belépés esetén a belépési szándéknyilatkozat elfogadásától számított 14 napon belül megfizetni. A tag a befizetett tagdíjról a befizetés módját és időpontját feltüntető számlát kap.

4.)        A tiszteletbeli és pártoló tag a közgyűlésen tanácskozási joggal vehet részt, szavazati joga, illetve tagdíjfizetési kötelezettsége nincs.

5.)        A tiszteletbeli illetve pártoló tag ez irányú jogállásának visszavonására a közgyűlés kétharmados szótöbbséggel hozott határozattal jogosult.

6.)        A tiszteletbeli illetve pártoló tagi jogállás megszűnik továbbá lemondással és elhalálozással. A lemondást az Elnökkel kell írásban közölni, aki a lemondást 15 napon belül, írásban tudomásul veszi.

6 §

A MTMSz szervezeti felépítése

A közgyűlés

1.)        A közgyűlés az MTMSz legfőbb szerve, amely az MTMSz tagjainak összességéből áll.

2.)        A közgyűlés jogosult a MTMSz bármely ügyében dönteni, kivéve, ha ez jogszabállyal ütközik, vagy ha az Alapszabály azt valamely választott tisztségviselő önálló feladat- és felelősségi körébe rendeli.

3.)        A közgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozik:

a.)   az MTMSz megalakulásáról,  illetve más civil szervezettel való egyesüléséről történő döntés;

b.)   az Alapszabály elfogadása és módosítása;

c.)   az MTMSz szervezeti és működési szabályzatának elfogadása és módosítása.

d.)   az egyéb szabályzatok elfogadása és módosítása, kivéve a versenyszabályzatot, mely az elnökség hatáskörébe tartozik. Azok a versenyszabályzat módosítások, melyeket az elnökség június 30-ig meghozott és kihirdetett az őszi versenyektől, a november 30-ig meghozott  és kihirdetett szabály változások a következő tavaszi versenyektől lesznek hatályosak.

e.)   az Elnökség tagjainak, az Elnöknek, a Szervezeti Alelnöknek, a Szakmai Alelnöknek, az Felügyelő Bizottság tagjainak megválasztása és visszahívása;

f.)    az MTMSz tisztségviselői szakmai és pénzügyi beszámolójának elfogadása;

g.)   az MTMSz költségvetésének és mérlegének elfogadása, valamint az Elnökség éves beszámolójának elfogadása;

h.)   nemzetközi szervezetbe való belépésről és az abból való kilépésről való döntés;

i.)    a tiszteletbeli és pártoló tagok, valamint az esetleges Tiszteletbeli Elnök felkérése és a jogállás visszavonása;

j.)    a tagsági díj meghatározása. A Közgyűlés által év közben meghatározott tagdíj mértéke a következő év január 1. napjától alkalmazandó;

k.)   az MTMSz  megszűnésének kimondása,

l.)    a szövetség szervezeti egységeinek létrehozása,

m.) a tagfelvétel kérdésében hozott elnökségi határozat elleni jogorvoslati kérelem elbírálása,

n.)   a szövetség feladatainak ellátásához regionális és helyi szervezeti egység létrehozása,

o.)   döntés mindazon a kérdésekben, amelyet jogszabály, a jelen Alapszabály, illetve egyéb szabályzatok a közgyűlés kizárólagos hatáskörébe utalnak.

p.)   a  tagok vagy alapítók  -közgyűlésen- csak akkor mondhatják ki az MTMSz megszűnését, ha képes bármilyen jogcímen fennálló tartozásai kiegyenlítésére.

7 §

A közgyűlésre vonatkozó egyéb rendelkezések

1.)            Az MTMSz legfőbb szerve a tagok képviselőiből álló közgyűlés. A tagot a közgyűlésen az egyesület vagy más civil szervezet esetén bírósági nyilvántartásba vett egy fő képviselője, vállalkozás esetén a cégbírósági nyilvántartásba vett egy fő képviselője képviselheti szavazati joggal. A tag képviseletét az említett képviselők által közokiratban, vagy teljes bizonyító erejű magánokiratban adott meghatalmazás alapján meghatalmazott is elláthatja. (módosítva: 2016.05.08., 4/2016. május 8. számú közgyűlési határozattal) (módosítva: 2016.05.08., 4/2016. május 8. számú közgyűlési határozattal)

 

2.) A közgyűlést az MTMSz székhelyén, vagy a meghívóban közölt alkalmas helyszínen.

3.) Az MTMSz rendes közgyűlését az Elnökség évente legalább egyszer köteles összehívni. Az MTMSz Elnöke az Alelnökökkel történt egyeztetést követően a közgyűlés helyéről, időpontjáról, napirendjéről és a beterjesztett javaslatokról szóló meghívóval a tagokat és az Felügyelő Bizottság elnökét legalább 15 nappal a közgyűlésre megjelölt napnál korábban átvehető módon írásban meghívja, az egyéb tanácskozási joggal rendelkezőnek ugyanezen időben, ugyanezen tartalommal írásbeli értesítést küld.

A Közgyűlés összehívásáról, annak megkezdése előtt legalább tizenöt (l5) nappal a napirendi pontok megjelölésével a tagokat a tagok által megadott email címen értesíteni kell. Az elektronikus küldemény feladója az elküldés tényét köteles rögzíteni és regisztrálni, a címzett pedig köteles az elektronikus küldemény megérkezését haladéktalanul, de legkésőbb 24 órán belül elektronikus úton visszaigazolni a feladó részére.

A közgyűlési meghívónak az alábbiakat kell tartalmaznia:

 közgyűlést összehívó szerv vagy személy neve, székhelye

 közgyűlés időpontja

 közgyűlés helye

 napirendi pontok

 figyelemfelhívás határozatképtelenség esetére.

A napirendet a meghívóban olyan részletességgel kell feltüntetni, hogy a

szavazásra jogosultak a tárgyalni kívánt témakörökben álláspontjukat kialakíthassák.

3.)        Az MTMSz közgyűlése nyilvános.

4.)        A közgyűlésen minden jelenlévő (jogszerű képviselettel rendelkező) tag egy szavazattal rendelkezik.

5.)        Az MTMSz tagjainak minden közgyűlés esetén legkésőbb a közgyűlés megkezdésének időpontjáig írásban be kell jelenteniük azt a személyt, aki a tag képviseletében a szavazati jogot gyakorolja, és igazolniuk kell a képviselet jogszerűségét az ezt bizonyító okiratokkal.

i)         A közgyűlés határozatképes, ha azon a szavazásra jogosultaknak több mint a fele jelen van. Ha a közgyűlés meghívóban meghirdetett kezdési időpontjától számított 1 órán belül a közgyűlés nem válik határozatképessé, akkor a határozat-képtelenséget meg kell állapítani. 

ii)        A megismételt közgyűlés megtartásának időpontját és helyét a határozatképtelen közgyűlés eredeti meghívójában kell meghatározni. Az eredeti közgyűlés meghívójának tartalmaznia kell azt a felhívást, hogy határozatképtelenség esetén a megismételt közgyűlés a megjelentek számától függetlenül határozatképes lesz. A megismételt közgyűlés időpontját, a határozatképtelenné vált közgyűlés meghívójában megjelölt kezdési időpontjától számított 1 órán belüli, illetve 30 napon túli időpontban nem lehet meghatározni.

6)         A közgyűlést az  ügyvezető szerv köteles a közgyűlést összehívni a szükséges intézkedések megtétele céljából rendkívüli ülésre, az erre vonatkozó kezdeményezés kézhezvételétől számított legkevesebb tizenöt, legfeljebb harminc napon belüli időpontra össze kell hívnia, ha:

a) az MTMSz vagyona az esedékes tartozásokat nem fedezi;

b) az MTMSz előreláthatólag nem lesz képes a tartozásokat esedékességkor teljesíteni; vagy

c) az MTMSz céljainak elérése veszélybe került.

 Az a), b), és c) pontok alapján összehívott közgyűlésen a tagok kötelesek az összehívásra okot adó körülmény megszüntetése érdekében intézkedést tenni vagy az MTMSz megszüntetéséről dönteni.

d)       a tagok legalább egyharmada az ok és a cél megjelölésével ezt kéri,

e)        a bíróság azt elrendeli,

f)         ha az MTMSz Elnökének, Alelnökeinek, az Felügyelő Bizottság elnökének, vagy tagjának tisztsége bármely ok miatt betöltetlenné válik, és emiatt az MTMSz elnök, alelnök, Felügyelő Bizottsági elnök nélkül maradna, vagy az Felügyelő Bizottság létszáma az Alapszabályban meghatározott minimális mérték alá csökken,

g)        az Elnök vagy az Alelnökök egyike az ok és cél megjelölésével indítványozza.

7)        A közgyűlés rendkívüli ülésére egyebekben az alapszabálynak a MTMSz közgyűlése rendes ülésére vonatkozó szabályai az irányadók.

8)        Az MTMSz rendes közgyűlésének időpontja az éves mérleg és eredmény-beszámoló beadásának általános határideje előtt legkésőbb 20 nappal.

9)        A közgyűlés időpontját az MTMSz Elnöke az Alelnökökkel egyeztetve állapítja meg. A közgyűlés helyét, időpontját és napirendjét a közgyűlés időpontját megelőzően legkésőbb 15 nappal korábban meghívóban közli a tagokkal.  Az értesítés módja az éves rendes közgyűlést időpontjáról a következő:  az e-mailben kiküldött meghívó átvételét a tagszervezetek 5 napon belül kötelesek visszaigazolni. Amennyiben a visszaigazolás nem érkezik meg, úgy a meghívót tértivevényes levélben kell postázni, úgy hogy a közgyűlés előtt legalább 15 nappal az kézbesíthető legyen.

10)      Amennyiben a tagnak a közgyűlés napirendjére vonatkozóan javaslata van, és ezt oly módon közli írásban az Elnökkel, hogy az a javaslatot a közgyűlés időpontja előtt legkésőbb 8 nappal kézhez veszi, úgy a javaslatot újabb napirendi pontként az Elnök köteles a közgyűlés napirendjére tűzni. Az ilyen javaslatot az Elnök köteles a lehető leghamarabb a tagokkal írásban közölni.

A közgyűlési meghívó kézbesítésétől vagy közzétételétől számított 5 munkanapon belül a tagok és az MTMSz szervei a közgyűlést összehívó szervtől vagy személytől a napirend kiegészítését kérhetik, a kiegészítés indoklásával.

A napirend kiegészítésének tárgyában a közgyűlést összehívó szerv vagy személy jogosult dönteni. Ha a napirend kiegészítése iránti kérelemről a közgyűlést összehívó szerv vagy személy nem dönt vagy azt elutasítja, a közgyűlés a

napirend elfogadásáról szóló határozat meghozatalát megelőzően külön dönt a napirend kiegészítésének tárgyában.

Ha a döntéshozó szerv ülését nem szabályszerűen hívták össze, az ülést akkor lehet megtartani, ha az ülésen valamennyi részvételre jogosult jelen van, és egyhangúlag hozzájárul az ülés megtartásához.

A döntéshozó szerv ülésén a szabályszerűen közölt napirenden szereplő kérdésben hozható határozat, kivéve, ha valamennyi részvételre jogosult jelen van és a napirendem nem szereplő kérdés megtárgyalásához egyhangúlag hozzájárul.

8 §

Napirend, határozathozatal

1.) A közgyűlés napirendjét az MTMSz Elnöke az Alelnökökkel egyeztetve állapítja meg és terjeszti a közgyűlés elé.

2.) Az MTMSz évi rendes közgyűlésének az alábbi napirendeket kötelezően tartalmaznia kell:

az Elnök és az Alelnökök tevékenységéről szóló beszámoló jóváhagyása,

az MTMSz pénzügyi helyzetéről szóló beszámoló, a költségvetés és a mérleg elfogadása,

az Felügyelő Bizottság beszámolója,

az MTMSz tagjai által az ülés időpontja előtt legalább 8 nappal az elnökhöz írásban beterjesztett javaslatok.

2.)            A közgyűlés a határozatait általában nyílt szavazással, a tagok vagy az alapítók határozatukat a határozatképesség megállapításánál figyelembe vett szavazatok többségének “igen” szavazatával hozza. Szavazategyenlőség esetén a kérdés elvetettnek tekintendő. A pont újratárgyalásáról szavazást kell tartani. Az újratárgyalás elrendeléséhez első alkalommal a jelenlévő szavazásra jogosultak legalább 1/4–ének, második és további alkalmakkor legalább 1/2–ének erre vonatkozó igenlő szavazata szükséges.

a)       Az MTMSz megszűnésének, valamint más civil szervezettel való egyesülésének kimondásához, az Alapszabály elfogadásához és módosításához, és a közgyűlés által választott tisztségviselők visszahívásához a jelenlévő szavazásra jogosultak legalább kétharmadának "igen" szavazata szükséges.

b)       A közgyűlés titkos szavazással hoz határozatot az MTMSz tisztségviselői megválasztásakor, illetőleg, ha azt a szavazásra jogosultak egyharmada indítványozza. A közgyűlés nyílt szavazással is dönthet a tisztségviselők megválasztásáról amennyiben a közgyűlés legalább 2/3-os többséggel az erre vonatkozó indítványt elfogadja.

c)        A közgyűlésről jegyzőkönyvet kell készíteni. A jegyzőkönyvnek tartalmaznia kell a közgyűlésen elhangzott lényeges észrevételeket és javaslatokat, valamint a hozott határozatokat. A jegyzőkönyvet a közgyűlés elnöke és a közgyűlés elején választott jegyzőkönyvvezető írja alá, és két, a közgyűlés elején megválasztott személy hitelesíti.

9 §

A közgyűlés vezetése és menete

1.)   A közgyűlést az Elnök, akadályoztatása esetén vagy javaslata alapján az Alelnökök egyike, illetve az Elnök által javasolt egyéb tisztségviselő vezeti és felügyel a közgyűlés rendjére. Ennek keretében megadja, illetve megvonja a szót, rendre utasít, rendkívül súlyos rendzavarás esetén pedig eltávolíttathatja a közgyűlésről a rendzavarót.

 

2.) A közgyűlés elnöke megnyitja a közgyűlést.

3) A közgyűlés megválasztja a jegyzőkönyvvezetőt, valamint a jegyzőkönyv–hitelesítőt, és amennyiben a jelen lévők száma lehetővé teszi, a háromtagú  szavazatszámláló bizottságot. Az elnök megállapítja, hogy a közgyűlés határozatképes-e. Amennyiben a közgyűlés nem határozatképes, úgy ülését be kell rekeszteni.

Amennyiben a taggyűlés határozatképes, elkészíti a közgyűlés jelenléti ívét. A jelenléti íven fel kell tüntetni a tagokat képviselő személyeket, és azt, hogy a képviseletet milyen minőségben látják el. Amennyiben a tagot meghatalmazottja képviseli, a jelenléti ívhez csatolni kell a két tanú által aláírt meghatalmazást, mely felhatalmazza a közgyűlésen szavazati joggal való részvételre. A jelenléti ívet és mellékleteit a jegyzőkönyvhöz csatolni kell.

A közgyűlés megválasztja a levezető elnököt, a jegyzőkönyvvezetőt, valamint a jegyzőkönyv–hitelesítőt, és tisztségviselő választás esetén a háromtagú  szavazatszámláló bizottságot. (módosítva: 2016.05.08., 4/2016. május 8. számú közgyűlési határozattal)

 

4.) A közgyűlés napirendjének elfogadásáról külön szavazni nem kell. Új napirendi pont felvételére azonban csak akkor kerülhet sor, ha a közgyűlésen jelenlévő tagok 3/4–es szavazati aránnyal a napirendi pont tárgyalásához hozzájárulnak. A meghirdetett napirendet viszont módosítani nem lehet, és az Alapszabály által kötelezően előírt napirendi pontok nem napolhatóak el.

 

5.) A határozat meghozatalakor nem szavazhat az,

a) akit a határozat kötelezettség vagy felelősség alól mentesít vagy a civil szervezet

terhére másfajta előnyben részesít;

b) akivel a határozat szerint szerződést kell kötni;

c) aki ellen a határozat alapján pert kell indítani;

d) akinek olyan hozzátartozója érdekelt a döntésben, aki az MTMSznek nem

tagja vagy alapítója;

e) aki a döntésben érdekelt más szervezettel többségi befolyáson alapuló kapcsolatban áll; vagy

f) aki egyébként személyesen érdekelt a döntésben.

 

A Közgyűlés az éves beszámolót a fentiekben megjelölt általános szabályok szerint –

azaz egyszerű szótöbbséggel hozott határozattal – fogadja el.

 A Közgyűlés titkos szavazás útján dönt továbbá bármely más kérdésben, ha azt a szavazásra jogosultak 1/3-

a indítványozza. A titkos szavazás indítványozását szóban egyszerű kézfeltartással kell jelezni a Közgyűlést levezető elnök felé. A levezető elnök határozata után a Közgyűlés az indítványozott kérdés tekintetében megtartja a titkos szavazást.

Az MTMSz alapszabályának módosításához a jelen levő tagok háromnegyedes szótöbbséggel hozott határozata szükséges. Az MTMSz céljának módosításához és az MTMSz megszűnéséről szóló közgyűlési döntéshez a szavazati joggal rendelkező tagok háromnegyedes szótöbbséggel hozott határozata szükséges.

10 §

A közgyűlés folyamata

1.) A napirendi pontokat a közgyűlési meghívókban meghatározott sorrendben kell tárgyalni, kivéve, ha a közgyűlés ettől eltérően határoz. 

2.) A közgyűlés elnöke a hozzászólások időtartamát időben korlátozhatja.

 

3.) A szavazati jog gyakorlásának feltétele, hogy a szavazatra jogosult a közgyűlésen személyesen, vagy meghatalmazott útján vegyen részt, igazolja szavazati jogosultságát és aláírja a jelenléti ívet.

A szavazás módja: nyílt, kézfeltartással történik.

11 §

A közgyűlési jegyzőkönyv

1.) A jegyzőkönyvet – amely készülhet valamilyen hanghordozóra is – a közgyűlés napjától számított 15 napon belül írásos formába kell foglalni és az abban foglalt határozatokat a Közgyűlésen ki kell szóban hirdetni, majd az MTMSz honlapján közzé kell tenni.

2.) A közgyűlésen készült hanghordozót a jegyzőkönyvbe foglalása után 6 hónappal jegyzőkönyv felvétele mellett le kell selejtezni.

3.) A jegyzőkönyv végleges elkészítéséért az Elnök a felelős.

4.) A jegyzőkönyv végleges, hitelesített változatát a közgyűlés napját követő 30 napon belül minden tagszervezet számára ki kell küldeni.

5.) Amennyiben a közgyűlés valamely résztvevője azt kifejezetten kéri, úgy hozzászólását szó szerint kell jegyzőkönyvezni.

12 §

A közgyűlés elnapolása

1.) Amennyiben a közgyűlés a napirendi pontok tárgyalását egy naptári napon befejezni nem tudja, vagy a közgyűlés határozatképtelenné válás miatt félbeszakad, úgy ülését befejezettnek kell tekinteni.

2.) Az elmaradt napirendi pontokra új közgyűlést kell összehívni, legkésőbb 30 napon belüli időpontra.

3.) A félbeszakadt napirendi pontot a következő ülésen teljes egészében kell újratárgyalni.

13 §

Határozatok

1.) A közgyűlésen született határozatokat az Elnök a Határozatok Könyvébe foglalja. Az egyes határozatokat a közgyűlés elnöke, valamint a jegyzőkönyvvezető írja alá.

2.) A Határozatok Könyvébe bármelyik tag betekinthet, és a határozatokról az Elnök által hitelesített kivonatot kérhet.

3.) A határozatokat 15 napon belül az MTMSz honlapján www.mtmsz2014.hu közzé kell tenni.

14 §

A tisztségviselők választása

1.) A választást napirendre tűző közgyűlésen jelölt az a személy, akit bármely tag tisztségre jelöl. Tisztségviselői jelölést a választást napirendjére tűző közgyűlés meghívójában kell kérni, és azt a tagszervezeteknek írásos formában, a közgyűlés megkezdését legalább 24 órával megelőző időpontig igazoltan E-mailben, telefaxon vagy ajánlott levélben kell a szövetség székhelyére eljuttatniuk. A jelölőlista összesítését a választás előtt közzé kell a jelenlévők számára tenni. A jelölést kapott személyek közül választhatóság szempontjából jelöltnek az a személy minősül, aki felelőssége tudatában nyilatkozik arról, hogy a jelölést vállalja. A jelöltek közül a tisztségviselőket 5 esztendőre választja a közgyűlés. (módosítva: 2016.05.08., 4/2016. május 8. számú közgyűlési határozattal)

 

2.) A választás tisztségenként, de együttesen történik úgy, hogy a szavazólapon először felsorolva az Elnököt, másodiknak a Szervezeti Alelnököt, harmadiknak a Szakmai Alelnököt, ezután az Felügyelő Bizottság tagjait, továbbá a Fegyelmi Bizottság tagjait illető szavazatot kell feltüntetni. Az Felügyelő Bizottság, valamint a Fegyelmi Bizottság tagjai önmaguk közül választják az elnököt, saját alakuló ülésükön.

3.) Megválasztottnak az a tisztségviselő tekinthető, aki a jelenlévő szavazásra jogosultak több mint felének “igen” szavazatát megszerezte. Szavazategyenlőség esetén az egyik jelölt a másik javára visszaléphet. Ha több jelölt esetén kellő számú jelölt a szükséges szavazatmennyiséget nem kapta meg, újabb választási fordulót kell tartani. Az új választási fordulóban a legkevesebb szavazatot kapott jelölt már nem vesz részt. A választást ezen elv alapján mindaddig ismételni kell, amíg a kellő létszámú jelölt az előírt többségi szavazatot meg nem kapja. Amennyiben a megválasztottak száma meghaladja a létszámkeretet, közülük a több szavazatot kapott személy nyeri el a tisztséget.

15  §

Az Elnökség

Az Elnökség feladata és hatásköre

1.) Az Elnökség évente egyszer a rendes közgyűlésen beszámol a Közgyűlésnek, és elkészíti az MTMSz éves beszámolóját. Az MTMSz minden tagja javaslattal, észrevétellel fordulhat az Elnökhöz, illetve az Elnökséghez. A vezető tisztségviselők megbízatása a megbízás idejének lejártával, visszahívással, lemondással vagy elhalálozás esetén szűnik meg. Amennyiben az Elnök megbízatása megszűnik, illetve az Elnökség tagjainak száma bármely ok miatt egyharmaddal

csökken, a Közgyűlés új Elnökséget választ.

Az MTMSz tevékenységének igény szerinti, kollektív koordinálását két közgyűlés közötti időszakban az MTMSz Elnöksége végzi.

2.) Az elnökség dönt és jár el minden olyan kérdésben, amelyet a közgyűlés az Elnökség hatáskörébe utal, illetve, amelyeknek megoldására az Elnök vagy az Alelnökök az Elnökséget felkérik.

3.) A közgyűlések közötti időszakban olyan döntéseket hozhat és beszámolókat fogadhat el, amelyek az MTMSz működéséhez okvetlenül szükségesek, az MTMSz működőképességét fenntartják. Az elnök és az alelnökök ülések közötti beszámolóit minden esetben jóvá kell hagynia.

4.) Fegyelmi ügyekben végső határozatot hoz.

16 §

Az Elnökség tagjai

1.) Az Elnökség három főből, a megválasztott tisztségviselőkből áll. Ezek:

Az Elnök

A Szervezeti Alelnök

A Szakmai Alelnök

Az Elnök feladatai és hatásköre:

 a Közgyűlés, valamint az Elnökség üléseinek előkészítése és összehívása,

az MTMSz képviselete,

 az Alapszabály, a Közgyűlés és Elnökség határozatai végrehajtásának felügyelete irányítja az MTMSz tevékenységét és gazdálkodását, gondoskodik a jegyzőkönyvek vezetéséről,

 mindazon feladatokat ellátja, amelyeket jogszabály, az Alapszabály, illetőleg amit a Közgyűlés vagy az Elnökség a hatáskörébe utal.

A Szervezeti  Alelnök feladatai és hatásköre:

 az Elnök távolléte vagy akadályoztatása esetén az Elnök helyett, az Elnök feladatait látja el az Elnök felhatalmazása alapján.

- gondoskodik az MTMSz nyilvántartásainak vezetéséről,  biztosítja az iratokba való betekintési jog gyakorlását,

 végzi az MTMSz levelezését.

 az MTMSz ügyviteli feladatainak ellátása;

- a Közgyűlések előkészítése, összehívása, közreműködés annak lebonyolításában;

 az Elnökség üléseinek előkészítése, összehívása, üléseinek lebonyolításában való  közreműködés;

- ellátja mindazokat az egyéb feladatokat, amelyekkel a Közgyűlés, az Elnökség  vagy az Elnök megbízza.

- nyilvántartja a vezető szervek határozatait, a civil szervezet szerveinek határozatairól, döntéseiről az érintetteket értesíti, biztosítja az MTMSz irataiba való betekintést, az MTMSz működésének, szolgáltatásai igénybe vételének, beszámolóinak közzétételéről gondoskodik.

 

A Szakmai Alelnök feladata és hatásköre:

Mindazon  feladat és hatáskör megilleti, mint a Szervezeti Alelnököt a táncszakmai követelmények szakmai irányításával és szervezésével összefüggően.

2.) Az Elnökség tagja összeférhetetlenség folytán nem lehet tagja az Felügyelő Bizottságnak és az Felügyelő Bizottság tagja nem lehet összeférhetetlenség miatt tagja az elnökségnek.

Az elnökségi tagság megszűnik:

elhalálozással,

a tisztségről való lemondással,

a tisztségből való visszahívással,

a tisztség megszűnésével,

a tisztség újraválasztáskor történő elvesztésével.

17 §

Az Elnökség ülései

1.)       Az Elnökség évente legalább kétszer, közgyűlések közötti időszakban ülésezik.

2.)       Az Elnökség üléseit az Alelnökökkel egyeztetve az Elnök, vagy megbízására a Szervezeti Alelnök hívja össze, levél, telefax vagy E-mail útján, a tervezett elnökségi ülés időpontját legalább 10 nappal megelőző feladási keltezéssel.

3.)       A meghívóban szerepelnie kell az Elnökségi ülés összehívása okának és a tervezett napirendnek.

4.)       Az elnökségi ülésről jegyzőkönyvet kell felvenni.

5.)       Az Elnökségi ülés határozatképes, ha azon a meghívott 3 tagból legalább kettő jelen van. Az elnökség döntéseit nyílt szavazással, egyszerű szótöbbséggel hozza. Szavazategyenlőség esetén, a döntést a következő közgyűlés elé kell vinni.

 6.)      Az Elnökségi ülésen bármely tagszervezet képviselője részt vehet.

7.)       Az Elnökségi ülésre meg kell hívni tanácskozási jogkörrel az Felügyelő Bizottság elnökét is.

8.)       Ha az Elnökségi ülés határozatképtelen, 15 napon belüli időpontra újabb Elnökségi ülést kell összehívni, azonos napirenddel.

18 §

Az Elnök

1.) Az MTMSz tevékenységét két közgyűlés közötti időszakban az MTMSz elnöke irányítja. tevékenységéről folyamatosan beszámolót készít, amelyet az elnökségi üléseken szóban, a rendes közgyűlések előtt írásban ismertet.

19 §

Az elnök feladata és hatásköre

1.) az MTMSz szabályzatainak megszövegezése és jóváhagyásra való előterjesztése a közgyűlésnek az alelnökökkel történt egyeztetés után, illetve módosítására való javaslattétel;

2.) a tevékenységében foglalt táncterület fejlesztési programjának kidolgozása,

3.) a nemzetközi versenyeken a csapatvezetők kinevezése és visszahívása,

4.) bizottságok létrehozása és megszüntetése (az Alapszabályban meghatározott, és a közgyűlés által választandó bizottság kivételével), ügyrendjük elfogadása, a bizottsági tagok megválasztása, illetve felmentése,

5.) az MTMSz tisztségviselők munkájának figyelemmel kísérése, irányítása, a Szervezeti Alelnökkel együttműködve,

6.) az MTMSz közgyűlésének összehívása,

7.) az MTMSz törvényes és alapszabályszerű működésének biztosítása és felügyelete a Szervezeti Alelnökkel együttműködve,

8.) gondoskodás a közgyűlési határozatok végrehajtásáról és a végrehajtás ellenőrzése,

9.) a hatáskörébe utalt jogorvoslati kérelmek elbírálása,

10.) az MTMSz érdekképviselete,

11.) a sport-terület nemzetközi tevékenységének irányítása, nemzetközi kapcsolatainak szervezése, a Szakmai Alelnökkel együttműködve,

12.) kapcsolattartás más táncos szervezetekkel, közalapítványokkal, hatóságokkal, médiákkal, szponzorokkal, oktatási intézményekkel, stb. szükség szerint,

13.) a táncterület hazai és nemzetközi versenynaptárának jóváhagyása,

14.) az egyes bizottságok benyújtott költségvetési tervezetét figyelembe véve az MTMSz éves költségvetésének kidolgozása, és közgyűlés elé terjesztése,

15.) ad-hoc bizottságok felállítása, hatás- és feladatkörük meghatározása,

16.) az elnök – megfelelő fedezet birtokában – dönt a rendkívüli, költségvetésben nem szereplő, valamint az előirányzatot meghaladó kiadásokról. Előirányzat felhasználási jogkörében dönt a költségvetési előirányzatok évközi módosításáról, átcsoportosításáról,

17.) az éves beszámoló és pénzügyi beszámoló elkészítése,

18.) döntés mindazokban a kérdésekben, amelyeket jogszabály, vagy az Alapszabály, továbbá az MTMSz egyéb szabályzata, illetőleg az MTMSz közgyűlése a hatáskörébe utal.

20.§

Az elnökség feltételei.

A vezető tisztségviselőkre és a felügyelőbizottsági tagokra vonatkozó kizáró és összeférhetetlenségi szabályok

 

A vezető tisztségviselővel szembeni követelmények és kizáró okok:

 

1) Vezető tisztségviselő az a nagykorú személy lehet, akinek cselekvőképességét a tevékenysége ellátásához szükséges körben nem korlátozták.

 2) Nem lehet vezető tisztségviselő az, akit bűncselekmény elkövetése miatt jogerősen szabadságvesztés büntetésre ítéltek, amíg a büntetett előélethez fűződő hátrányos következmények alól nem mentesült.

3) Nem lehet vezető tisztségviselő az, akit e foglalkozástól jogerősen eltiltottak. Akit valamely foglalkozástól jogerős bírói ítélettel eltiltottak, az eltiltás hatálya alatt az ítéletben megjelölt tevékenységet folytató jogi személy vezető tisztségviselője nem lehet.

4) Az eltiltást kimondó határozatban megszabott időtartamig nem lehet vezető tisztségviselő az, akit eltiltottak a vezető tisztségviselői tevékenységtől.

Az MTMSz elnöke, a fenti kizáró és összeférhetetlenségi szabályokon túl magyar állampolgár, illetve bevándorlási engedéllyel rendelkező nem magyar állampolgár lehet.

 Az elnök tisztségében újraválasztható.

 Az elnökségi tisztség megszűnik: a mandátum lejártával, lemondással, visszahívással, elhalálozással.

21.§

Az elnök tevékenysége

1.)        Az elnök maga állapítja meg munkatervét, illetőleg készíti el – a szervezeti és működési szabályzat szerinti – az ügyviteli rendjét. Ezeket kialakításuk után a tagszervezetek részére közzéteszi.

2.)        Az elnök szükség szerint, de legalább félévente egyeztet az alelnökökkel. Rendkívüli egyeztetést kell tartani, ha ezt bármelyikük kéri.

3.)        Az elnök és az alelnökök egyeztetéseire tanácskozási joggal meg kell hívni az Felügyelő Bizottság elnökét.

4.)        Az egyeztetést az elnök hívja össze. Ez írásos értesítéssel történik, amely az érintett időpontot legalább 8 nappal megelőzően visszaigazolandó faxban, E-mailen vagy ajánlott levélben küldendő ki. Sürgős esetben rövidebb határidő is megállapítható, amely azonban 3 napnál rövidebb nem lehet.

22. §

Az elnök jogai, kötelezettségei:

1.) Az elnök jogai:

a hatáskörébe tartozó kérdésekben döntéshozatal,

észrevételek, javaslatok tétele a közgyűlésnek a Szövetség működésével, a táncterülettel kapcsolatban,

javaslattétel rendkívüli közgyűlés, illetve rendkívüli egyeztetés összehívására az ok és cél megjelölésével.

a közgyűlés által jóváhagyott költségvetés szerint a működési költségek fedezése.

2.)        Az elnök önállóan jogosult az MTMSz képviseletére. Írásos meghatalmazása esetén a Szervezeti Alelnök jogosult az MTMSz képviseletére.

3.)        Az elnök felelős feladatai ellátásáért és a tisztségviselői általános felelősség szerint történő eljárásért.

 

23 §

Elnök felelőssége

1.)        Az Elnök az ilyen személyektől általában elvárható gondossággal és körültekintéssel kötelestevékenységét végezni.

2.)        Az Elnök a tevékenysége során az MTMSz-nek okozott kárért a polgári jog általános szabályai szerint felel.

24 §

Tisztségviselők díjazása

1.) A közgyűlés által választott tisztségviselők munkájukért díjazásban részesülhetnek, melynek mértékét a MTMSz anyagi helyzetének figyelembevételével mindenkor egy évre a Közgyűlés határozza meg. Alakuláskor a tisztségviselők nem részesülnek díjazásban, tevékenységüket ellenszolgáltatás nélkül fejtik ki. Díjazásukról az első közgyűlésen kell dönteni.

2.) Az éves tiszteletdíjat két részletben kell kifizetni az elnökség tagjainak. Az első részletet, mely a Közgyűlés által meghatározott tárgyévi előirányzat 50 %–t a tárgyév június hónapjának végéig, a fennmaradó 50 %–t pedig dec.31-ig. (módosítva: 2016.05.08., 4/2016. május 8. számú közgyűlési határozattal)

 

25 §

Elnöki egyéb összeférhetetlenség

1.)       Nem lehet Elnök az Felügyelő bizottság tagja és e személyek hozzátartozói.

26 §

Képviseleti- és egyéb rendelkezési jog

1.)        Az MTMSz bankszámlájával való rendelkezés joga az MTMSz képviseleti jogát gyakorló Elnököt és a Szervezeti Alelnököt együttesen illeti azzal, hogy minden esetben az említett két tisztségviselő együttes aláírása szükséges a bankszámla feletti rendelkezéshez. - Ptk:3:30.§ (3)-

Körlevelet, tájékoztatást az Alelnökök is aláírhatnak, de az MTMSz bármely írásos jognyilatkozatát tartalmazó irat aláírására a MTMSz képviseletére vonatkozó általános Alapszabályi rendelkezések irányadóak.

A Szövetség képviseletére jogosult:

korlátozás és feltétel nélkül az elnök;

az elnök akadályoztatása esetén, vagy megbízása esetén meghatalmazással korlátozás nélkül  az erre meghatalmazott Alelnök. Ez esetben az Alelnök elnöki felelősségi körben jár el.

 

27 §

Tisztségviselői általános kötelem

1.) Az Elnököt és az egyéb tisztségviselőket tevékenységük ellátása során kötelező erővel kötik a jogszabályokban, az Alapszabályban és az egyéb szabályzatokban foglaltakon túlmenően a közgyűlési határozatok is.

28 §

Elnöki, Alelnöki beszámolási kötelem

1.) Az Elnök és az Alelnök köteles tevékenységéről az évi rendes közgyűlésen írásban, részletesen számot adni, továbbá a közgyűlés ez irányú igénye esetén más alkalmakkor is köteles a szükséges tájékoztatást megadni. Az írásos beszámolókat a közgyűlési meghívóval egy időben kell elküldeni a tagszervezetek számára.

Az Elnök a határozatairól az Alelnökökkel történt egyeztetést követően az érintett tisztségviselőket, valamint az MTMSz tagságát 15 napon belül köteles ajánlott levél, vagy visszaigazolandó telefax, illetve e-mail  útján tájékoztatni.

29 §

Munkáltatói jogok

1.) Az Elnök az MTMSz nevében munkáltatói jogokat gyakorol az MTMSz alkalmazottai irányában.

30 §

Az Felügyelő Bizottság

A Felügyelő Bizottság ellenőrzi az Elnök és az MTMSz más szerveinek és tisztség-viselőinek működését, ennek keretében különösen azt, hogy működésük megfelel–e a jogszabályoknak, az Alapszabályban és az egyéb szabályzatokban foglalt rendelkezéseknek, továbbá a közgyűlés határozatainak.
Az Felügyelő Bizottság három tagból áll, tagjait 5 év határozott időtartamra a közgyűlés egyszerű szótöbbséggel választja. Az Felügyelő Bizottság saját elnökét maga választja, ügyrendjét maga határozza meg. (módosítva: 2016.05.08., 4/2016. május 8. számú közgyűlési határozattal)

31 §

Az Felügyelő Bizottságra vonatkozó általános rendelkezések

Az Felügyelő Bizottság tagjai az ilyen tisztséget betöltő személyektől általában elvárható gondossággal kötelesek eljárni. Kötelezettségeik megszegésével az MTMSz–nek okozott kárért a polgári jog általános szabályai szerint felelősek. Felelősségük egyetemleges.

Az Felügyelő Bizottság elnöke köteles értesíteni az Elnököt, ha valamely Felügyelő Bizottsági tag bizottsága tagsága valamely okból megszűnt.

Az Felügyelő Bizottság üléseit a Bizottság elnöke hívja össze. Az összehívást az Felügyelő Bizottság bármely tagja – az ok és a cél megjelölésével – a Bizottság elnökétől bármikor kérheti. Ha a Bizottság elnöke az Felügyelő Bizottság ülését 8 napon belül nem hívja össze, akkor annak összehívására az illető tag jogosult. Az összehívást tartalmazó meghívóban meg kell jelölni az Felügyelő Bizottsági ülés időpontját, helyszínét és várható napirendjét is. Az Felügyelő Bizottsági ülésről a bizottság elnöke meghívót küld az Elnök és az Alelnökök részére. Az Elnök és az Alelnökök az Felügyelő Bizottság bármely ülésén részt vehetnek.

Az Felügyelő Bizottsági ülés határozatképes, ha ülésén mindhárom tag jelen van. Határozatait egyszerű szótöbbséggel, nyílt szavazással hozza.

Az Felügyelő Bizottság képviseletében – különösen a lefolytatandó ellenőrzések terén – írásos megbízólevéllel bármely tagja jogosult eljárni.

 A felügyelőbizottság tagja az a nagykorú személy lehet, akinek cselekvőképességét a tevékenysége ellátásához szükséges körben nem korlátozták. Nem lehet a felügyelőbizottság tagja, akivel szemben a vezető tisztségviselőkre vonatkozó kizáró ok áll fenn, továbbá aki, vagy akinek a hozzátartozója a jogi személy vezető tisztségviselője.

 

32 §

A Felügyelő Bizottság feladatai

1.) Az Felügyelő Bizottság feladata:

            a)        az MTMSz pénz- és vagyonkezelésének vizsgálata,

            b)        a MTMSz gazdálkodására vonatkozó jogszabályok és egyéb kötelező előírások betartásának ellenőrzése,

c)         a tagdíjak befizetésének ellenőrzése,

d)        az éves mérleg (zárszámadás) felülvizsgálata

e)         a gazdálkodás célszerűségének, szabályszerűségének, az előirányzott bevételek és kiadások teljesítésének évenkénti vizsgálata,

f)          a bizonylati fegyelem betartásának ellenőrzése,

g)         a MTMSz vagyonának megóvása érdekében szükséges intézkedések megtételének ellenőrzése.

2.) Az Felügyelő Bizottság írásbeli jelentésének hiányában a közgyűlés az Sztv. szerinti mérleg- és eredmény-beszámolóról és a következő évi pénzügyi tervről nem dönthet.

33 §

Felügyelő Bizottság ténykedése

1.) Az Felügyelő Bizottság ügyrendjét, munka- és ellenőrzési tervét évente, első ülésén állítja össze, és azt legkésőbb az érintett naptári év február 15. napjáig, de előbb megkezdett ellenőrzés esetén az érintett ellenőrzés megkezdése előtt legkésőbb 8 nappal köteles az Elnöknek átadni.

2.) Az Felügyelő Bizottság tagjai feladataik ellátása során jogosultak az MTMSz gazdálkodásával kapcsolatos bármely iratba betekinteni, az MTMSz tisztségviselőitől tájékoztatást kérni.

3.) Az ellenőrzések megkezdéséről az Felügyelő Bizottság elnöke tájékoztatni köteles a MTMSz Elnökét.

34 §

Összeférhetetlenség

1.) Nem lehet az Felügyelő Bizottság tagja az Elnök, az Alelnökök, illetve az elnökség bármely tagja, illetve e személyek közeli hozzátartozói. Nem lehet a felügyelőbizottság tagja, akivel szemben a vezető tisztségviselőkre vonatkozó kizáró ok áll fenn, továbbá aki, vagy akinek a hozzátartozója a jogi személy vezető tisztségviselője.

35 §

Felügyelő Bizottsági tagság

1)     Megszűnik az Ellenőrző Bizottsági tagság:

a) a megbízás időtartamának lejártával,

b) visszahívással,

c) törvényben szabályozott kizáró ok bekövetkeztével,

d) lemondással,

e) elhalálozással,

f) az MTMSz tagság megszűnésével.

2.) Ha bármely okból az Felügyelő Bizottság tagjainak száma 3 fő alá csökken, az Elnök köteles haladéktalanul összehívni a közgyűlés rendkívüli ülését, új tag(ok) választása céljából.

36 §

Felügyelő Bizottsági ülés jegyzőkönyvezése

Az Felügyelő Bizottság üléseiről jegyzőkönyvet kell vezetni, amelyet a jegyzőkönyv-vezető, az Felügyelő Bizottság elnöke és egy Felügyelő testületi tag ír alá.

37 §

Fegyelmi Bizottság

1.) A Fegyelmi bizottság feladata fegyelmi vizsgálatok lefolytatása az alábbiakban előírtak szerint, és a szövetség egyéb szabályzatai figyelembe vételével.

2.) Fegyelmi vizsgálat kezdeményezendő a versenyszabályzat figyelmeztetés utáni, súlyos vagy többszöri megsértése, a versenyszabályzat részét képező etikai rendelkezések, illetve a versenyzőket illető köteles figyelem megsértése, az elnökségi és elnöki rendelkezések be nem tartása esetén, valamint a taghoz, versenyzőhöz méltatlan, illetve az MTMSz érdekeit, tevékenységét vagy tisztségviselőit sértő, fegyelmezetlen magatartás esetén.

3.) A fegyelmi bizottság a közgyűlés által 5 év határozott időtartamra megválasztott, 3 tagból áll. A bizottság tagjai első ülésükön maguk közül választanak elnököt és alakítják ki ügyrendjüket. (módosítva: 2016.05.08., 4/2016. május 8. számú közgyűlési határozattal)

4.) A fegyelmi bizottságnak nem lehet tagja az Elnök, az Alelnökök, valamint az elnökség tagjai, illetve ezen személyek közeli hozzátartozói.

5.) A fegyelmi bizottság üléseit annak elnöke írásos meghívóval hívja össze, a meghívó kiküldésétől számítva nyolc napnál nem korábbi időpontra, a meghívóval együtt kiküldve a bizottsági üléssel érintett fegyelmi eljárás leírását is.

6.) A fegyelmi bizottság elsőfokú fegyelmi határozatot hoz, amely ellen jogorvoslati kérelemmel a határozat vételétől számított 15 napon belül lehet az elnökséghez fordulni.

38 §

A MTMSz Szervezeti Alelnöke

A Szervezeti Alelnök az MTMSz Közgyűlése által választott, ügyszervező, adminisztratív ügykezelő és a fentiekben szabályozottak szerint képviseletet ellátó, tájékoztatási és kapcsolattartási feladatokat végző tisztségviselő.

A Szervezeti Alelnök vezeti az MTMSz adminisztrációját. Legfontosabb feladata az Elnök és a Közgyűlés elé kerülő döntések előkészítése és azok végrehajtása, valamint a hivatalos szervekkel és a tagszervezetekkel való kapcsolattartás megszervezése, megvalósítása és a kapcsolattartás során szükséges iratok, ismertetők elkészítése. Az Elnökkel egyeztetve a sajtó és a tagszervezetek felé külön meghatalmazás nélkül képviseli a szövetséget, egyéb esetekben és viszonylatokban az Elnök meghatalmazása alapján, esetenként az Elnököt helyettesítve látja el képviseleti feladatokat.

39 §

A Szervezeti Alelnök tevékenysége

1.) Maga állapítja meg munkatervét, illetőleg készíti el – a szervezeti és működési szabályzat szerinti – az ügyviteli rendjét.

2.) Szükség szerint, de legalább félévente az elnök által kezdeményezett egyeztetéseken részt vesz. Rendkívüli egyeztetést kell tartani, ha ezt bármelyikük kéri.

3.) Az elnök és az alelnökök egyeztetéseire tanácskozási joggal meg kell hívni az Felügyelő Bizottság elnökét.

4.) Ilyen alkalmakkor, illetve szükség szerinti időpontban és módon átadja az elnöknek az összes szükséges információt, amely saját tevékenysége eredményeképpen az MTMSz-re vonatkozóan keletkezett.

5.) Folyamatosan kapcsolatot tart az elnökkel, és a tagsággal, és részükre a tevékeny-ségükben fontos, az MTMSz-t érintő információkat eljuttatja.

6.) Az elnök helyetteseként, annak megbízása alapján az elnökre vonatkozó szabályozás szerint jár el.

40 §

Az MTMSz tisztségviselőire vonatkozó egyéb összeférhetetlenségi szabályok

1.) A határozathozatalban nem vehet részt az a személy, aki, vagy akinek közeli hozzátartozója valamint élettársa (a továbbiakban együtt: hozzátartozó) a határozat alapján

a)        a kötelezettség vagy felelősség alól mentesül

b)        bármilyen más előnyben részesül, illetőleg a megkötendő jogügylet egyébként érdekelt. Nem minősül előnynek a MTMSz cél szerinti juttatásai keretében a bárki által megkötés nélkül igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatás, illetve az MTMSz által a tagjának – tagsági, alkalmazotti jogviszony alapján – nyújtott, vagy a közgyűlési határozatok értelmében nyújtott, az alapszabálynak megfelelő cél szerinti juttatás.

2.) Nem lehet az MTMSz Felügyelő Bizottságának elnöke vagy tagja, illetve könyvvizsgálója az a személy, aki

a)        az MTMSz elnöke, vagy Alelnöke,

b)        az MTMSz–el a megbízatásán kívül más tevékenység kifejtésére irányuló munka-viszonyban vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban áll

c)         az MTMSz cél szerinti juttatásából részesül – kivéve a bárki által megkötés nélkül igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatásokat és az MTMSz tagjának, a tagsági jogviszony alapján nyújtott, az alapszabálynak megfelelő cél szerinti juttatást –, illetve

d)        a megelőző három alpontban meghatározott személyek hozzátartozója.

41 §

Az MTMSz vagyona és gazdálkodása

Az MTMSz elsősorban a tagdíjakból, a költségvetési, illetve egyéb támogatásokból, felajánlásokból és az MTMSz kereskedelmi és egyéb vállalkozási tevékenységéből származó bevételekből gazdálkodik.

Az MTMSz kizárólag olyan vállalkozást alapíthat, illetve olyan gazdasági társaságban vehet részt, amelyben felelőssége korlátozott és e korlátozott felelősség mértéke nem haladja meg a vállalkozásba (gazdasági társaságba) vitt vagyonának mértékét.

A 2.) bekezdésben meghatározott korlátozás érvényes az MTMSz által a vállalkozás (gazdasági társaság) alapítása és működtetése során tett kötelezettségvállalás mértékére is.

Az MTMSz-nek a cél szerinti tevékenységéből, illetve az esetlegesen folytatandó vállalkozási tevékenységéből származó bevételeit és ráfordításait elkülönítetten kell nyilvántartani. Az MTMSz működéséhez szükséges bevételek az alábbiakból tevődnek össze:

a)        az államháztartás alrendszereitől, vagy más adományozótól céljára, vagy működési költségei fedezésére kapott támogatás vagy adomány.

b)        egyéb cél szerinti tevékenység folytatásából származó, ahhoz közvetlenül kapcsolódó, illetve pályázatokból származó bevétel,

c)         az MTMSz eszközeinek befektetéséből származó bevétel,

d)        tagsági díjak,

e)         magán- és jogi személyektől kapott támogatás,

f)          a tagszervezetek által befizetett egyéb díjak.

g)         a nemzetközi szervezetektől kapott támogatás,

h)         esetleges vállalkozási tevékenységből származó bevételek,

i)          az MTMSz által kiszabott pénzbüntetések,

j)          igazolási és átigazolási díjakból eredő bevételek,

k)         egyéb jogszabályokban meghatározott bevételek.

5.) Az MTMSz költségei:

a)        a cél szerinti tevékenység érdekében felmerült közvetlen költségek (ráfordítások, kiadások),

b)        az esetleges vállalkozási tevékenység érdekében felmerült közvetlen költségek (ráfordítások, kiadások,), valamint

c)         a vállalkozási tevékenység érdekében felmerült közvetett költségek (ráfordítások, kiadások), amelyeket bevételarányosan kell megosztani.

6.) Az MTMSz vagyona az alábbi fő elemekből tevődik össze:

a)        készpénz (bankbetét, folyószámlán lévő összeg),

b)        készpénzre szóló követelés,

c)         értékpapír, üzletrész, vagyoni értékű jogok,

d)        ingatlan és ingó vagyon.

7.) Az MTMSz bevételeivel önállóan gazdálkodik, tartozásaiért a saját vagyonával felel. A Sportszövetség tagjai az MTMSz tartozásaiért – a befizetett tagdíjon túlmenően – saját vagyonukkal nem felelnek.

9.) Az MTMSz vállalkozási tevékenységet kizárólag céljainak elérése érdekében, azokat nem veszélyeztetve végez.

10) Az MTMSz a tevékenységi célja szerinti gazdálkodását, valamint gazdálkodási-vállalkozási tevékenységét az ebből származó eredmény megállapítását a civil szervezetek gazdálkodási tevékenységéről szóló hatályos jogszabályok alapján végzi.

11) Az MTMSz a gazdálkodása során elért eredményt nem osztja fel, azt az alapszabályában meghatározott tevékenységre fordítja.

12) Az MTMSz váltót, illetve más hitelviszonyt megtestesítő értékpapírt nem bocsáthat ki, illetve esetleges vállalkozásának fejlesztéséhez a tevékenységét veszélyeztető mértékű hitelt nem vehet fel, valamint az államháztartás alrendszereitől kapott támogatást hitel fedezetéül, illetve hitel törlesztésére nem használhatja fel.

13)       Az MTMSz gazdálkodásának részletes szabályait külön szabályzatban kell meghatározni.

42 §

Általános és záró klauzulák

1)         Jelen alapszabály egységes szerkezetben tartalmazza a Szervezeti és Működési Szabályzat rendelkezéseit is.

2)         Az MTMSz tagjai kötelezik magukat arra, hogy a sporttevékenységgel, illetve az MTMSz-ben folytatott tevékenységgel összefüggésben a MTMSz-szel, az MTMSz tag szervezettel, versenyzővel keletkezett vitás ügyekben megpróbálják békés tárgyalás útján egymás között, vagy az MTMSz tisztségviselője közreműködésével rendezni a vitát.

3)         A jogszabályt, az alapszabályt vagy az MTMSz határozatait sértő vagy az céljával összeegyezhetetlen tagi magatartás esetén a jelen Alapszabályban rögzített jogkövetkezmények, továbbá a 2013. évi V. tv és a 2011.évi CLXXXI törvény rendelkezései alkalmazhatóak.

4) Az MTMSz Elnöke köteles mind a közgyűlési határozatokról, mint a saját határozatairól nyilvántartást vezetni.

5) A nyilvántartásnak az alábbi elemeket kell tartalmazni:

            a)        a közgyűlések és a határozathozatal időpontját,

            b)        a közgyűlések határozatképességéről szóló tájékoztatást,

            c)         a közgyűléseken hozott, illetve az elnöki határozatok szövegét és számát,

            d)        a közgyűlési határozatok meghozatalakor kialakult szavazati arányokat,

6)         A közgyűlési és az elnöki határozatokat az érintettekkel a meghozataltól számított 30 napon belül írásban közölni kell.

7)         A határozati nyilvántartás, valamint az MTMSz működésével összefüggésben keletkezett bármilyen irat a tagszervezetek számára nyilvános, abba az MTMSz székhelyén – az ott meghirdetett időpontokban – beletekinthetnek és azokból saját költségére – másolatot kérhetnek.

8)         Az előző bekezdésekben foglalt nyilvántartás, az éves mérleg- és eredmény-beszámoló teljes szövegét köteles az elnök naptári évenként legalább egyszer a tagoknak megküldeni. Köteles továbbá az MTMSz működésének alapvető körülményeiről, szolgáltatásainak igénybevételi módjáról, továbbá beszámolóiról a nyilvánosságot – esetleg a sajtót is igénybe véve - folyamatosan tájékoztatni. Az MTMSz-re a mindenkor hatályos  Polgári törvénykönyv szabályait kell alkalmazni.

A jelen Alapszabályból eredő, a tagsági jogviszonyból, továbbá az MTMSz és a tagok egymás közti jogviszonyából eredő jogvitákra a tagok alávetik magukat a Budai Központi Kerületi Bíróság kizárólagos illetékességének.

9)         A jelen Alapszabály az MTMSz 2003. november 23. napján tartott alakuló közgyűlésen elfogadott, és a többször, de legutoljára 2017. május 06-án a 2013. évi V. törvényben foglalt szabályoknak megfelelően módosított szöveg.

 

Budapest, 2017. május 06. 

Modern Táncsportok Magyarországi Szövetsége,

Képviseli: Szendi-Horváth Mária Éva elnök

Záradék: Alulírott, ellenjegyző ügyvéd nyilatkozom, hogy a fenti, módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt létesítő okirat, amely egységes okiratban, 1-23 oldalig, aláhúzott dőlt betűvel kierősítve került befoglalásra a módosítás, megfelel a 2017. május 06-ai közgyűlésen  6/2017. május 6. számú határozattal módosított szövegnek, ezért azt ellenjegyezem ……………………….. ügyszámon, Budapesten, 2017. május 06-án:

dr. Tóth Henriette Enikő ügyvéd (BÜK: 13559)

Honlap készítés